หนังสือเดินทาง 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กระทรวงการต่างประเทศ

          หนังสือเดินทาง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Passport เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูล อาทิ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตรา หรือที่เรียกกันว่าวีซ่า (Visa) 


 โดยหนังสือเดินทางนั้นมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 

          หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูต และข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด 

          หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน 

          หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis)เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จะป็นเล่มสีน้ำตาล 

          หนังสือเดินทาง (Passport)เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว ตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

          อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้เปลี่ยนหนังสือเดินทางธรรมดามาเป็น "หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "E-passport"แล้ว ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้ 

           มี การบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง

           มีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง


หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร

           สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง  เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ

           สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว  อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง  การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

           เสริม สร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ


เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

          สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไปแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังนี้

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

           หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

           การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 


 กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ก็จะมีรายละเอียดเอกสารที่ต่างออกไป ดังนี้ 

           สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ 

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมา แสดงด้วย 

           หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดาหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ 

           เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น 

           การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

           ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต,กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส,กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้,รณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย 


 กรณีหากเป็นผู้เยาว์ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองได้โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย 

           หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

           เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลัก ฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น 

           เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 


หนังสือเดินทางขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

           1. รับบัตรคิว

           2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูล

           3. ในการทำหนังสือเดินทางจะมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ คือ มีการวัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า

           4.แจ้งความประสงค์ว่าจะมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

           5.ชำระ ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์ เพิ่มเติมอีก 35 บาท จากนั้นรับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม     


เมื่อไหร่จะได้รับหนังสือเดินทาง

           กรณี ยื่นขอทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล หรือสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ คือที่ปิ่นเกล้า และบางนา จะสามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง และหากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)

           กรณี ยื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด หนังสือเดินทางจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดย จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง และวันเสาร์-อาทิตย์


หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับหนังสือเดินทาง

          กรณีรับด้วยตัวเอง

           1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ 

           2.ใบรับหนังสือเดินทาง


          กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน

           1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือหนังสือเดินทาง

           2.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

           3.ใบรับหนังสือเดินทางที่ลงนามมอบอำนาจแล้ว


หนังสือเดินทางหาย ทำอย่างไร

          
  กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและรับใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย 

           กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

           กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศแล้วต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่ สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งานทันที 


วันเวลา และสถานที่ที่สามารถติดต่อทำหนังสือเดินทางได้ 

กรมการกงสุล 

          123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
          โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 , 0-2981-7257-8 
          โทรสาร 0-2981-7256 
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-15.30 น. 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 

          อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 
          โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9 
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น. 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา 

          ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9 
          โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398 
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น. 

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

          อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
          โทรศัพท์ 0-2245-9439 โทรสาร 0-2245-9438   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น 

          ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น 
          โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-3462,0-4324-2655 
          โทรสาร 0-4324-3441  

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ 

          ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
        โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา 

          ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000 โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี 

          อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          โทรศัพท์ 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา

          ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
          โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี

          ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก

          ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
     
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
          โทร 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต

          ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
          โทร 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์

          ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

          โทร 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี

          อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
          โทร 039-301-706-9
 


                  สวัสดีครับ ... พอดีวันนี้มีเวลาจึงได้ไปทำ พาสปอร์ต เพื่อเตรียมตัวจะ "GO INTER" กับเขาซักทีนึง เพราะมัวแต่รีวิวเที่ยวบินภายในประเทศ ก็อยากจะออกไปต่างแดน สัมผัสชีวิตผู้คนอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงไปย่ำสนามบินชาติอื่นๆ ดูบ้าง ... จึงอยากจะเอาวิธีการและขั้นตอนต่างๆ มาฝากท่านที่ยังไม่เคยทำพาสปอร์ตมาก่อนในชีวิต ... ผมขอกล่าวเป็นส่วนๆ ไปเลยนะครับ ... ผมคิดว่าสำนักงานที่ไหนๆ ก็น่าจะมีรูปแบบเดียวกันครับ

  --สถานที่ทำ--
  หน่วยทำหนังสือเดินทาง ถ้าอยู่กรุงเทพ ก็กระทรวงต่างประเทศ ตรง ถนนแจ้งวัฒนะ ... และมีสำนักงานทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกระจายอยู่ตามห้าง เช่นเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ... ส่วนต่างจังหวัด มีเพียงที่เชียงใหม่ (ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) และสงขลา ครับ

  --สิ่งที่ต้องนำติดเนื้อติดตัวไป--
  1. บัตรประชาชน ไม่จำเป็นต้องเอาสำเนาไปครับ
  2. สวมเสื้อคอปก หรือเสื้อกันหนาวที่มีปกครับ
  3. เงิน 1,115 บาท
  4. กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์(ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำเป็นต้องพา "คุณพ่อ" ไปด้วยครับ (ไม่จำเป็นต้องพา "คุณแม่" ไป ... จากประสบการณ์ตรงของน้องสาวผม ที่ครั้งแรกพาแม่ไปคนเดียว โดนเขาไล่กลับ บอกให้พาคุณพ่อมาแทน คุณแม่ไม่ต้องมา ??? ... คุณแม่ผมนี้งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับ)
  5.ทะเบียนบ้าน (พกไปงั้นแหล่ะครับ อาจมีประโยชน์บ้าง)

  ------ขั้นตอนการดำเนินการ------

  ...ผมไปที่สำนักงานทำหนังสือเดินทางชั่วคราว สาขาเชียงใหม่ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่(อาคารหลังใหม่) ถนนโชตนา  ... พอไปถึง ก็เข้าอาคาร เดินเลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปอีกหน่อย สำนักงานจะอยู่ทางซ้ายมือครับ 

  --STEP 1-- กรอกข้อมูล --เดินไปตรงเคาน์เตอร์หมายเลข 1 โดยจะมีแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางวางอยู่ เจ้าหน้าที่ถามผมว่า "อายุถึง 20 ปีหรือยังครับ?" ... "21 แล้วครับ" (ผมนึกดีใจว่า หุหุ หน้าเด็ก ... อันที่จริงเขาถามเช็คเฉยๆ ครับ) ... แล้วจะให้กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษและไทย ส่วนสูง เบอร์โทรศัพท์ และบุคคลที่ติดต่อได้ยามฉุกเฉิน ... และให้เลือกประเภทหนังสือเดินทาง ถ้าเป็น 64 หน้าจะ 1500 บาท ถ้า 32 หน้าจะ 1000 บาท และสำหรับพระและไปพิธีฮัจญ์ จะ 400 บาท ครับ
  ....หลังจากที่กรอกเสร็จ(กรอกให้ไวๆ นะครับ จะได้คิวเร็วๆ) เจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรคิวมา แล้วไปไปนั่งรอตรงหน้าโต๊ะหมายเลข 2 ครับ

  --STEP 2-- ตรวจเอกสาร -- หน้าโต๊ะมีป้ายแปะไว้ชัดเจนว่า "ถ้าทำวันนี้จะได้พาสปอร์ตวันที่ 20 ธันวาคม" ... เจ้าหน้าที่จะเรียกตามหมายเลขคิวที่แต่ละคนได้จากโต๊ะเบอร์ 1 .... เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของเรา และจะสอบถามว่า จะไปทำอะไรในต่างประเทศ (เที่ยวครับ), ในครอบครัวมีใครที่เคยทำพาสปอร์ตไปแล้วบ้าง (ของผมก็ยื่นทะเบียนบ้าน ให้เขาดู เขาก็คีย์ข้อมูลน้องสาวผมซึ่งเคยทำพาสปอร์ตไปแล้ว) .... 
  ...สิ่งที่สำคัญในชีวิตผม นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่บอกว่า ชื่อภาษาอังกฤษของผมสะกดผิด ... "ที่ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตยสถานจะต้องเป็นอีกแบบนึงนะคะ" .... "อ่าว ใช้แบบนี้มาจนอายุ 21 ปีแล้วจะให้เปลี่ยนกันได้ๆ ได้ไงล่ะครับ" ... "น้องจะไปต่างประเทศนะคะ ลืมทุกอย่างที่เกิดในไทยเถอะค่ะ" ... (พูดง่ายนะเจ๊นะ ผมละเซ็งสุด ต้องไปแจ้งมหาลัยแก้ชื่อใน transcript อีก วุ่นวายชะมัด) ... แทนที่ชื่อผมจะเป็น Mr. NXX เฉยๆ กลับกลายเป็น Mr. NXXX ซะแล้วอ่า จำยากจริงๆ ครับ (หน้ากากแอ๊คชั่น กับ porinter รู้ดี ยังแซวเล่นชื่อผมอยู่เลยอ่ะ)
  ...หลังจากนั้นเขาก็จะ print ใบคำร้องให้ แล้วให้เราไปยื่นโต๊ะ 3 ครับ

  --STEP 3-- จ่ายเงิน -- ขั้นตอนนี้เตรียมเงินให้พร้อมเลยนะครับ เงินที่ต้องจ่ายคือ 1,042 บาทครับ พอจ่ายเสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้ไปถ่ายรูปตรง โต๊ะเบอร์ 4 ครับ

  --STEP 4-- ถ่ายรูป -- ก่อนอื่นเตรียมเงินให้พร้อม 73 บาทเป็นค่าธรรมเนียมถ่ายรูปดิจิตอลครับ ... ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อแบบมีคอปกไป จะมีเสื้อแบบคอปกให้ยืมใส่ (ดูเหมือนแรงงานจะไปทำงานต่างประเทศเลย) .... ดังนั้นอย่าลืมใส่เสื้อคอปกไปนะครับ (ผมลืมไปแล้วอ่ะทำไงได้) ... แล้วก็นั่งให้เขาถ่ายรูป ถ่ายใหม่จนพอใจก็ได้ครับ (ถ้าพนักงานใจดี+ไม่มีคน) .... พอได้ภาพที่พอใจแล้ว ก็เอาเอกสารไปยื่นที่โต๊ะ 5 ครับ

  --STEP 5-- คีย์ข้อมูล -- หลังจากที่เรายื่นเอกสารแล้วก็ไปนั่งรอได้เลย เจ้าหน้าที่จะคีย์ข้อมูลของเรา รวมถึงสแกนรูปบัตรประชาชนลงคอมพิวเตอร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำเสร็จก็จะเรียก แล้วก็บอกให้เอาเอกสารไปส่งที่โต๊ะเบอร์ 6 ครับ

  --STEP 6-- ตรวจสอบข้อมูล -- เราก็แค่เอาเอกสารยื่นไปวางไว้ แล้วก็นั่งรอ สักครู่พนักงานก็จะเรียกชื่อเราให้ไปรับเอกสารไปส่งต่อที่โต๊ะ 7 ครับ

  --STEP 7-- จัดส่งทางไปรษณีย์ -- เพียงจดที่อยู่ในการจัดส่งพาสปอร์ตของเราครับ ... โดยพาสปอร์ตจะไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งภายใน 1-2 วันหลังกำหนดรับพาสปอร์ตครับ (คงจะได้รับราวๆ 21-22 ธันวาคม) ... ขั้นตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม เพราะรวมไปแล้วกับ STEP 3 ครับ

  ....เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ครับ รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดไม่ถึง 40 นาทีครับ รวดเร็วฉับไวมากๆ...

  อ้อ เกือบลืมไปครับ ... หนังสือเดินทางที่ทำวันนี้ จะเริ่มนับอายุตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ และจะหมดอายุในวันที่ 6 ธันวาคม 2009 (อายุ 5 ปี) ครับ

  คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำพาสปอร์ตมาก่อนนะครับ ... เผื่อจะได้ไปทำกัน แล้วถ้าโปรโมชั่นบินถูกๆ ออกมา จะได้รีบจองได้โดยไม่ต้องมาพะว้าพะวงกับสิ่งใดๆ อีกแล้วล่ะครับ (ยกเว้นเรื่องเงินกับเวลา)

  ขอบคุณที่อ่านมาจนจบครับ

edit @ 7 May 2012 23:55:40 by Pr Master Pawit

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

พลอยอยากทำพาสปอตไว้เหมือนกันนะ..แต่ว่ามันทำไกลจังเลยค่ะ...เข้เกียดไปกรุงเทพ..แล้วมันทำหลายขั้นตอนจัง..ถ้าเกิดจำเป็นต้องทำจริง ๆ..จะลองเอาที่อ่านไปนี้ลองไปใช้ดู..จะจำไว้เป็นแนวคร่าว ๆ นะค่ะ ...ฮี่ ๆ...ถ้าทำ ,,Hot! Hot! Hot! ,,confused smile confused smile confused smile ,,

#1 By Ruriko on 2012-05-13 16:40

ผม Mr.Excel, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่
ผู้ชายธุรกิจและผู้หญิงที่มีการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราจะให้ออกไปตั้งนาน
เงินกู้ยืมระยะสามปีถึงยี่สิบปีสูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ใน
นี้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อที่ปล่อยออกมา
ในปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในปอนด์และ
$ USD และ 5,000 ปอนด์และดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจ
ติดต่อเราได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับ
เงินกู้

#2 By Mr Excel (103.7.57.18|216.172.135.226) on 2012-11-04 23:45

สวัสดี

คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? info.bridgesoffer@gmail.com andconsultant ผู้ให้กู้การเงินซีอีโอของกลุ่มผู้ให้กู้เอกชน SHD BND เราเป็นผู้ให้กู้ coorporate ในประเทศสหรัฐอเมริกาของอเมริกา / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 3% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้างเกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 35 ปี

1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด

#3 By Sir. Victor Isanger (103.7.57.18|196.46.246.57) on 2012-12-14 12:32

คุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินเป็นโอกาสของคุณจะได้รับเงินสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ บริษัท สินเชื่อสะพานทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
คุณชาย Isanger วิกเตอร์

#4 By Sir. Victor Isanger (103.7.57.18|196.46.246.57) on 2013-01-01 16:11

คุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินเป็นโอกาสของคุณจะได้รับเงินสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ บริษัท สินเชื่อสะพานทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
คุณชาย Isanger วิกเตอร์

#5 By Sir. Victor Isanger (103.7.57.18|196.46.246.58) on 2013-01-01 16:26

คุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินเป็นโอกาสของคุณจะได้รับเงินสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ บริษัท สินเชื่อสะพานทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
คุณชาย Isanger วิกเตอร์

#6 By Sir. Victor Isanger (103.7.57.18|196.46.245.29) on 2013-01-01 19:50

คุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินกู้เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับเงินกู้ยืมสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ บริษัท สินเชื่อสะพานทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
คุณชาย Isanger วิกเตอร์

#7 By Sir. Victor Isanger (103.7.57.18|196.46.245.29) on 2013-01-03 11:25

คุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินกู้เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับเงินกู้ยืมสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ บริษัท สินเชื่อสะพานทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
คุณชาย Isanger วิกเตอร์

#8 By Sir. Victor Isanger (103.7.57.18|196.46.245.30) on 2013-01-03 11:56

ปีนี้เป็นปีในปี 2013 อีกและถ้าคุณต้องการเงินสำหรับธุรกิจของคุณตั้งค่าหรือคุณมีปัญหาในการแก้ปัญหาด้วยเงินและคุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินเป็นโอกาสของคุณจะได้รับเงินสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่ ? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ CBN บริษัท สินเชื่อทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: jacksonfinancialcompany@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? jacksonfinancialcompany@gmail.com ข้อมูล, ผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของกลุ่มผู้ให้กู้เอกชน SHD BND เราเป็นผู้ให้กู้ร่วมทำงานในสหรัฐอเมริกาของอเมริกา / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้างเกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปี
พวกเขาจะมีการรับประกันโดย บริษัท ประกันภัยจากสหรัฐและถ้าคุณจะมีค่าจะไม่ได้ให้คุณเงินของคุณ,
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
6 อัตราดอกเบี้ย .................................
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
กรรมการ .................................
คุณชาย JACKSON

#9 By jackson (103.7.57.18|50.117.61.73) on 2013-01-18 05:30

ปีนี้เป็นปีในปี 2013 อีกและถ้าคุณต้องการเงินสำหรับธุรกิจของคุณตั้งค่าหรือคุณมีปัญหาในการแก้ปัญหาด้วยเงินและคุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินเป็นโอกาสของคุณจะได้รับเงินสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่ ? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ CBN บริษัท สินเชื่อทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: jacksonfinancialcompany@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? jacksonfinancialcompany@gmail.com ข้อมูล, ผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของกลุ่มผู้ให้กู้เอกชน SHD BND เราเป็นผู้ให้กู้ร่วมทำงานในสหรัฐอเมริกาของอเมริกา / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้างเกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปี
พวกเขาจะมีการรับประกันโดย บริษัท ประกันภัยจากสหรัฐและถ้าคุณจะมีค่าจะไม่ได้ให้คุณเงินของคุณ,
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
6 อัตราดอกเบี้ย .................................
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
กรรมการ .................................
คุณชาย JACKSON

#10 By jackson (103.7.57.18|50.117.61.73) on 2013-01-18 05:32

ปีนี้เป็นปีในปี 2013 อีกและถ้าคุณต้องการเงินสำหรับธุรกิจของคุณตั้งค่าหรือคุณมีปัญหาในการแก้ปัญหาด้วยเงินและคุณได้รับการเปิดลงหลายครั้งเพราะเงินเป็นโอกาสของคุณจะได้รับเงินสำหรับธุรกิจและชำระค่าอยู่ที่นี่ ? อัตราดอกเบี้ยสมัครเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดวันนี้ที่ CBN บริษัท สินเชื่อทางการเงิน 3% ราคาถูกและราคาไม่แพง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: jacksonfinancialcompany@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? jacksonfinancialcompany@gmail.com ข้อมูล, ผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของกลุ่มผู้ให้กู้เอกชน SHD BND เราเป็นผู้ให้กู้ร่วมทำงานในสหรัฐอเมริกาของอเมริกา / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้างเกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปี
พวกเขาจะมีการรับประกันโดย บริษัท ประกันภัยจากสหรัฐและถ้าคุณจะมีค่าจะไม่ได้ให้คุณเงินของคุณ,
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
6 อัตราดอกเบี้ย .................................
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
กรรมการ .................................
คุณชาย JACKSON

#11 By jackson (103.7.57.18|50.117.61.73) on 2013-01-18 05:36

สวัสดี! นี่คือการโฆษณาออนไลน์ของเงินกู้ยืมจากบริษัทสินเชื่อ คุณจำเป็นต้องยืม ตอบขณะนี้ที่อยู่ทางอีเมล์ของเราจะได้รับเงินกู้จากเราวันนี้

หมายเหตุ: ตอบสนองทั้งหมดของเราทางอีเมล์: premierlendingagents@gmail.com ขอบคุณ

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#12 By ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา (103.7.57.18|196.46.245.54, 180.183.207.210) on 2013-06-27 16:43

สวัสดี! นี่คือการโฆษณาออนไลน์ของเงินกู้ยืมจากบริษัทสินเชื่อ คุณจำเป็นต้องยืม ตอบขณะนี้ที่อยู่ทางอีเมล์ของเราจะได้รับเงินกู้จากเราวันนี้
หมายเหตุ: ตอบสนองทั้งหมดของเราทางอีเมล์: premierlendingagents@gmail.com ขอบคุณ
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#13 By ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา (103.7.57.18|196.46.245.54, 180.183.207.210) on 2013-06-27 16:45

สวัสดี! นี่คือการโฆษณาออนไลน์ของเงินกู้ยืมจากบริษัทสินเชื่อ คุณจำเป็นต้องยืม ตอบขณะนี้ที่อยู่ทางอีเมล์ของเราจะได้รับเงินกู้จากเราวันนี้
หมายเหตุ: ตอบสนองทั้งหมดของเราทางอีเมล์: premierlendingagents@gmail.com ขอบคุณ
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#14 By ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา (103.7.57.18|196.46.245.54, 180.183.207.210) on 2013-06-27 16:46

สวัสดี
การเชื่อมโยงเงินให้สินเชื่อทางการเงินจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมลึกให้กับประชาชนที่มีอัตราที่ต่ำมากจาก 3% เราให้ออกเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ นี่คือบางส่วนคำถามสองสามข้อจากเรา: คุณในหนี้? คุณต้องการที่จะจ่ายหนี้ของคุณ? คุณอยู่ในตราสารหนี้และคุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? คุณต้องการเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ คุณต้องมีเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน? คุณมีแผนในการขยายธุรกิจของคุณหรือ คุณต้องการที่จะได้รับการติดตั้งด้วยตนเองทางการเงิน? ถ้าใช่แล้วติดต่อเราและคุณจะได้รับที่ดีที่สุดของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด หลายคนออกมีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินมีโอกาสที่ไม่มี แต่นี้เป็นโอกาสที่คุณไม่สามารถจะพลาด เราเป็นผู้ออกในโลกที่จะได้รับคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: lnk_finance.srv01@msn.com
เรายืมตัวมาจาก $ 2,000 ถึง $ 5,000,000 ที่มีระยะเวลาสูงสุดของ 25years สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
แฮร์รี่นาย Lambert
ซีอีโอ / | LFI เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน
ข้อมูลของผู้กู้
ชื่อ:
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์:
จํานวนเงินที่จำเป็น:

#15 By Mr Lambert Harry (103.7.57.18|41.203.67.52) on 2013-07-06 04:14

สวัสดี
การเชื่อมโยงเงินให้สินเชื่อทางการเงินจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมลึกให้กับประชาชนที่มีอัตราที่ต่ำมากจาก 3% เราให้ออกเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ นี่คือบางส่วนคำถามสองสามข้อจากเรา: คุณในหนี้? คุณต้องการที่จะจ่ายหนี้ของคุณ? คุณอยู่ในตราสารหนี้และคุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? คุณต้องการเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ คุณต้องมีเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน? คุณมีแผนในการขยายธุรกิจของคุณหรือ คุณต้องการที่จะได้รับการติดตั้งด้วยตนเองทางการเงิน? ถ้าใช่แล้วติดต่อเราและคุณจะได้รับที่ดีที่สุดของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด หลายคนออกมีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินมีโอกาสที่ไม่มี แต่นี้เป็นโอกาสที่คุณไม่สามารถจะพลาด เราเป็นผู้ออกในโลกที่จะได้รับคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: lnk_finance.srv01@msn.com
เรายืมตัวมาจาก $ 2,000 ถึง $ 5,000,000 ที่มีระยะเวลาสูงสุดของ 25years สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
แฮร์รี่นาย Lambert
ซีอีโอ / | LFI เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน
ข้อมูลของผู้กู้
ชื่อ:
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์:
จํานวนเงินที่จำเป็น:

#16 By Mr Lambert Harry (103.7.57.18|41.203.67.52) on 2013-07-06 04:54

คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิงและคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเพิ่มธุรกิจของคุณ? คุณต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ? อะไรก็ตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเงินให้กู้ยืมของคุณอาจจะ, ใหม่ที่นี่จ้ามาพร้อมความช่วยเหลือของคุณในขณะที่ที่เรานำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่ทั้งสองและ บริษัท ในอัตราที่ดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง
ติดต่อเราวันนี้ที่ jplenders@blumail.org จะได้รับเงินกู้ของคุณวันนี้

#17 By Jp Lenders (41.203.67.53) on 2013-07-17 03:23

วันดีที่คุณ

คุณกำลังมองหาเงินกู้ของแท้มาก? ในอัตราที่เหมาะสม? ภายใน 2-3 วันทำการ คุณได้รับการปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง? โดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ของคุณ?ข่าวดีก็คือนี้! เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่€ 1,000.00 ถึง $ 30,000,000.00 แม็กซ์ ดอกเบี้ย 3% ต่อปี เงินกู้ยืมสำหรับการพัฒนาขยายธุรกิจการแข่งขัน EDGE / ธุรกิจ เราเป็นผู้ได้รับการรับรองที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิก และเงินทุนร่วมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการทุกรูปแบบของการจัดหาเงินทุนธุรกิจ, ตอบนี้ E-mail: บริษัท เงินกู้ betterdayfunds@aol.com

เราให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากหนึ่งเดือนถึงห้าสิบปี

เรานำเสนอต่อไปนี้ประเภทของเงินให้กู้ยืมและอื่น ๆ อีกมากมาย;

* สินเชื่อส่วนบุคคล (ยืมที่ไม่มีหลักประกัน)

* สินเชื่อธุรกิจ (เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน)

รวมเงินให้สินเชื่อ * สินเชื่อรวม

* ปรับปรุงบ้าน


กรุณาถ้าคุณมีความสุขและสนใจในข้อเสนอทางการเงินของเราไม่ลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณต้องการบริการของเราในขณะที่คุณจะต้องให้เราข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการของการกู้ยืมเงินของคุณตาม กรุณาถ้าคุณมีความสนใจในเงินกู้วันนี้เรา E-mail เร่งด่วนด้วยที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: betterdayfunds@aol.com

ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
เคท tedy

#18 By Tedy Kate (41.203.67.53) on 2013-07-18 00:02

นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากรัฐบาลได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจเงินกู้สำหรับการลงทุนของคุณ? เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง

เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ

ติดต่ออีเมล์: premierlendingagents@gmail.com

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#19 By ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา (196.46.245.48, 203.146.82.253) on 2013-08-02 06:35

สวัสดี
คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณจะซื้อบ้านหรือรถยนต์,
ถ้าใช่กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ในขณะนี้ที่จะได้รับเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมาย
จาก บริษัท ของเรา
อีเมล์: john_marker@blumail.org
ขอบคุณ

#20 By john (41.203.67.51) on 2013-08-03 22:44

สนใจโปรด
นี่คือการโฆษณาออนไลน์ของการลงทะเบียน รัฐบาลอนุมัติ และ
ผู้ให้กู้เงินได้รับใบอนุญาตที่ให้ออกเงินให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่นค่าจ้าง
วัน ส่วนบุคคล บ้าน ธุรกิจ สิน เชื่อรถยนต์จะร้ายแรง และ
ผู้สนใจที่ประหยัดมากราคาไม่แพงสนใจอัตรา 2%
ติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ที่เริ่มต้นผ่าน::
hiltonfinanceagency@gmail.com
ขอบคุณ

#21 By Natchanok Pala-en (41.203.69.6, 180.180.121.177) on 2013-09-29 18:34

คุณกำลังมองหาข้อเสนอสินเชื่อของแท้ ราคาประหยัดมากภายใน 24 ชั่วโมง นี่คือข่าวดี เราขอเสนอสินเชื่อบุคคลและบริษัท สินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจแข่งขันขอบ / ขยายกิจการ เรามีรับรอง เชื่อถือ เชื่อถือ ได้ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแบบไดนามิก และเป็นนักการเงินแห่งร่วมงานอสังหาริมทรัพย์และทุกรูปแบบของธุรกิจการเงิน ตอบกลับอีเมล์นี้: hiltonfinanceagency@gmail.com ใช้สำหรับเงินกู้

เราให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากหนึ่งเดือนค่าห้าสิบปี

เรามีประเภทดังต่อไปนี้ของเงินให้สินเชื่อและอื่น ๆ อีกมากมาย

สินเชื่อบุคคล (สินเชื่อไม่ปลอดภัย)

* ธุรกิจสินเชื่อ (เงินกู้ยืมไม่ปลอดภัย)

* สินเชื่อรวม * สินเชื่อรวม

* การปรับปรุงบ้าน

ถ้าคุณมีความสนใจในทางการเงินของเรา โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการบริการของเรา อีเมล์เรา ด้วยอยู่อีเมล์ต่อไปนี้: hiltonfinanceagency@gmail.com

ด้วยความเคารพ
ณัฐน่าน้ำ

#22 By Natchanok Pala-en (41.203.69.2, 61.19.252.116) on 2013-10-22 03:08

รัก Goodday, ma'am
สะพานเงินกู้ บริษัทได้เปิดโอกาสสำหรับลูกค้าทั้งหมดที่จำเป็นต้องร้ายแรงของความช่วยเหลือทางการเงิน เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% เพื่อแก้ปัญหาของคุณ และธุรกิจ ผู้สนใจควรติดต่อผ่านทางอีเมล์: info.bridgesoffer@gmail.com สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อเต็ม:
ที่อยู่:
ประเทศ:
เพศ:
จำนวน:
ระยะเวลา:
โทร:
อาชีพ:
ขอขอบคุณและพระเจ้าอวยพร...

#23 By Sir. Victor isanger (193.109.199.67) on 2013-11-14 06:29

ตอนนี้เราอยู่ ต่างประเทศค่ะ ญี่ปุ่น ทำพาสปอรต์สูญหาย ต้องการกลับไทยด่วน พอจะมีวิธีไหนบ้าง
ที่จะกลับไทยได้ง่าย อยากทราบจริงๆคะช่วยหน่อย

#24 By รัตนา ตรีพรหม (49.107.137.136|49.107.137.136) on 2014-01-23 19:50

สวัสดี!

ผมนาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยกู้สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของบริการถูกต้องตามกฎหมาย และผมเป็นคน

ที่เชื่อในคำกล่าวที่ว่าชื่อว่าริชเชสกว่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่า ฉันดีคุณทำเป็น

บริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน

* ยืมระหว่างบาท 5,000.00 บาท 50,000,000.00
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
* สินเชื่อยืดหยุ่นข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้คิดว่าอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของผู้กู้

ชื่อ-สกุลของผู้กู้: ...
ที่อยู่: ...
อาชีพ: ...
Sex :..............
Age ..............
หมายเลขโทรศัพท์: ...
เงินเดือน: ...
Country...............................
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ...
ยอดเงินที่จำเป็น...


ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


ขอแสดงความนับถือ
นาย WILLIAM C HURST

#26 By นาย WILLIAM C HURST (41.220.69.150|41.220.69.150) on 2014-04-27 04:28

ชมเชยวันคุณจากจุดสิ้นสุดของฉัน คุณต้องยืมเงินธุรกิจของคุณ หรือสำหรับบุคคลวัตถุประสงค์ถ้าใช่อีเมลล์:msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) อัตราเงินกู้คงที่ 3%ยอดเงินต่ำสุด และสูงสุดที่ผมออกให้เป็นปกติ 2,000.00 10 ล้านบาทและเขียนทับเรามีทุกชนิดของสินเชื่อคนร้ายแรงราคา ได้รับสินเชื่อขั้นตอนเริ่มต้น ส่งให้รายละเอียดต่อไปนี้:
ชื่อ:
ประเทศ:
สถานะ:
ยอดเงินที่ต้องการ:
ระยะเวลากู้ยืม:
หมายเลขโทรศัพท์:
โปรดสังเกตว่า คุณจะติดต่ออีเมลนี้: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับการกู้ยืม
พระเจ้าอวยพร
จาก Peterson โปรดปราน Ms

#27 By จาก Peterson โปรดปราน Ms (41.220.69.158|41.220.69.158) on 2014-04-27 04:31

คุณไม่ จำเป็นต้องการคลัง 100%? ผมนายบิลจอห์นสันผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของเงินให้สินเชื่อเอกชน เราเป็นผู้ให้กู้ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา erica / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้
บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือ เหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 2% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้าง
เกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปีถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm111@gmail.com
1 ชื่อเต็ม: .............................
2 ติดต่อที่อยู่: .......................
3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................
ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm111@gmail.com
ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
จอห์นสันนายบิล

#28 By Bill Johnson (41.220.69.149|41.220.69.149) on 2014-04-27 04:32

วันที่ดี
ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)
เสนอสินเชื่อ

#29 By Mr Calvin (41.203.67.138|41.203.67.138) on 2014-05-03 07:54

วันที่ดี
ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)
เสนอสินเชื่อ

#30 By Mr Calvin (41.203.67.138|41.203.67.138) on 2014-05-03 07:55

วันที่ดี
ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)
เสนอสินเชื่อ

#31 By Mr Calvin (41.203.67.138|41.203.67.138) on 2014-05-03 07:55

วันที่ดี
ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)
เสนอสินเชื่อ

#32 By Mr Calvin (41.203.67.138|41.203.67.138) on 2014-05-03 07:56

สวัสดี
เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นองค์กรที่จะช่วยให้ผู้คนในความต้องการของช่วยเช่นการช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณจำเป็นต้องใช้เงินในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือจ่ายสำหรับการเริ่มต้นของคุณ ธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหา มันยากที่จะได้รับเงินกู้จากการจัดหาเงินทุนของธนาคารในท้องถิ่นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมลสำหรับ mrjohnsonsmithloanfirm@gmail.com พระคัมภีร์กล่าวว่า "" 11:10 ลุคทุกคนที่ได้รับการถาม; ผู้ที่จะพบ; และแก่ผู้ที่เคาะก็จะเปิด "ดังนั้นจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูเป็นเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอดไป. กรุณาเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้ากลัว
ชื่อของคุณ:
เงินกู้
เงินกู้ยืมระยะ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณที่จะติดต่อกับคุณในขณะที่เรารอ
ขอแสดงความนับถือ
การจัดการ
อีเมล์: mrjohnsonsmithloanfirm@gmail.com

#33 By Mr Johnson Smith (41.220.69.113|41.220.69.113) on 2014-05-04 06:49

สวัสดี!

ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยกู้สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของบริการถูกต้องตาม กฎหมาย และผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการพูดที่ชื่อว่าริชเชสกว่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่า ฉันดีคุณทำ คุณจำเป็นบริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน

* ยืมระหว่างบาท 5,000.00 บาท 50,000,000.00
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
* สินเชื่อยืดหยุ่นข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้คิดว่าอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของผู้กู้

ชื่อ-สกุลของผู้กู้: ...
ที่อยู่: ...
อาชีพ: ...
Sex:..............
Age..............
หมายเลขโทรศัพท์: ...
เงินเดือน: ...
Country...............................
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ...
ยอดเงินที่จำเป็น...


ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


ขอแสดงความนับถือ
นาย WILLIAM C HURST

#34 By WILLIAM C HURST (41.220.69.161|41.220.69.161) on 2014-05-06 03:04

สวัสดี!

ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยกู้สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของบริการถูกต้องตาม กฎหมาย และผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการพูดที่ชื่อว่าริชเชสกว่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่า ฉันดีคุณทำ คุณจำเป็นบริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน

* ยืมระหว่างบาท 5,000.00 บาท 50,000,000.00
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
* สินเชื่อยืดหยุ่นข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้คิดว่าอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของผู้กู้

ชื่อ-สกุลของผู้กู้: ...
ที่อยู่: ...
อาชีพ: ...
Sex:..............
Age..............
หมายเลขโทรศัพท์: ...
เงินเดือน: ...
Country...............................
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ...
ยอดเงินที่จำเป็น...


ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


ขอแสดงความนับถือ
นาย WILLIAM C HURST

#35 By WILLIAM C HURST (41.220.69.106|41.220.69.106) on 2014-05-06 03:10

ชมเชย วันคุณจากจุดสิ้นสุดของฉัน คุณต้องยืมเงินธุรกิจของคุณ หรือ สำหรับบุคคลวัตถุประสงค์ถ้าใช่อีเมลล์: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) อัตราเงินกู้คงที่ 3%ยอดเงินต่ำสุด และสูงสุดที่ผมออกให้เป็นปกติ 2,000.00 และเขียนทับเรามีทุกชนิดของสินเชื่อคนร้ายแรงราคา ได้รับสินเชื่อขั้นตอนเริ่มต้น ส่งให้รายละเอียดต่อไปนี้:

ชื่อ:
ประเทศ:
สถานะ:
ยอดเงินที่ต้องการ:
ระยะเวลากู้ยืม:
หมายเลขโทรศัพท์:

โปรดสังเกตว่า คุณจะติดต่ออีเมลนี้: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับการกู้ยืม

พระเจ้าอวยพร

จาก Peterson โปรดปราน Ms

#36 By Ms (41.220.69.150|41.220.69.150) on 2014-05-06 03:13

เราจะให้คำตอบที่แท้จริงของการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
ปัญหา คุณปฏิเสธจากธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณในการให้กู้ยืมเงินแก่
ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และการสร้างธุรกิจของคุณ
สมัครขอสินเชื่อในขณะนี้ เราให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
2% ต่อปี
หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่าน:
williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ที่อยู่ด้านล่าง
แบบฟอร์มใบสมัคร
เงินกู้ประยุกต์ใช้รูปแบบ:
ชื่อเต็ม:
ประเทศ:
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
จำนวนเงินกู้:
เงินกู้ระยะเวลา:
รายได้รายเดือน:
เพศ:
อายุ:
อีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
ขอบคุณ
นายวิลเลียม

#37 By Mr William (41.220.69.158|41.220.69.158) on 2014-05-12 09:21

วันที่ดี
ผมให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)
เสนอสินเชื่อ

#38 By Mr Calvin (41.203.67.141|41.203.67.141) on 2014-05-14 08:21

สวัสดีฉันให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยให้คนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกมีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้กู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรเพื่อ 100000000 € การให้กู้ยืมเงินของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)
เสนอสินเชื่อ

#39 By Mr Calvin (41.203.67.141|41.203.67.141) on 2014-05-14 08:22

คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินและยังมีปัญหาในการแก้ปัญหาทางการเงินของคุณอย่างเร่งด่วนที่จะเริ่มขึ้นทางธุรกิจ หากใช่โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ greatuniversalloancompany1@gmail.com

#40 By GREATUNIVERSAL (106.186.27.172|106.186.27.172) on 2014-05-27 14:16

สวัสดี ผม นาย ฮาร์วาร์ สมิ ธ ผู้ให้กู้ สินเชื่อเอกชนที่
ให้เวลา ชีวิตของ เงินให้สินเชื่อที่ มีโอกาส
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน เพื่อล้าง หนี้ของคุณ หรือคุณ จำเป็นต้องกู้เงิน ทุน
ในการปรับปรุงธุรกิจ ของคุณหรือไม่
คุณ ได้ รับการปฏิเสธจาก
ธนาคาร และหน่วยงาน ทางการเงิน อื่น ๆ
คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน รวมหรือการจำนอง หรือไม่
ค้นหา ไม่มาก ในขณะที่เรา อยู่ที่นี่เพื่อ ทำให้ปัญหา ทางการเงินของคุณ เป็นสิ่งที่
ที่ผ่านมา เรา กู้ เงิน ออก ไปยังบุคคลที่
ในความต้องการของ ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีเครดิตไม่ดี หรือ ในความต้องการของ เงิน
ในการ ชำระค่าใช้จ่าย ในการลงทุน ในธุรกิจ ในอัตรา 2 %. ฉันต้องการ ที่จะใช้นี้
กลาง จะแจ้งให้ทราบ ว่าเรา ให้ความช่วยเหลือ ที่เชื่อถือได้และ ได้รับประโยชน์ และ
จะยินดีที่จะ ให้คุณ loan.Soติดต่อเราวันนี้ ผ่านทางอีเมล :
harvardsmithloans@gmail.com
datas ของผู้กู้
 1) ชื่อ เต็ม: .......................................................
 2) ประเทศ: ...........................................................
 3) ที่อยู่ : ..........................................................
 4) รัฐ : ..............................................................
 5 ) เพศ : ................................................................
 6) สถานภาพ: .................................................
 7) อาชีพ: .....................................................
 8) หมายเลขโทรศัพท์ : ................................................
 9) ตำแหน่ง ในปัจจุบัน สถานที่ทำงาน : .....................
 10 ) รายได้ รายเดือน: .............................................
 11) จำนวน เงินกู้ ที่จำเป็น : .....................................
 12 ) ระยะเวลา สินเชื่อ ................................................
 13 ) วัตถุประสงค์ ของ สินเชื่อ ............................................
 14) ศาสนา: ........................................................
 15 ) คุณเคย ใช้ก่อน .................................
 ขอขอบคุณ
นาย ฮาร์วาร์ สมิ ธ

#41 By Harvard Smith (41.220.69.115|41.220.69.115) on 2014-06-03 04:37

<span><span>Hello, I am Mr. Smith Harvard lenders private loans. </span><span>The life time of the loans that chance. </span><span>You do not need to borrow money urgently to clear your debts, or you need to borrow funds. </span><span>Improve your business or not. </span><span>You have been rejected </span><span>Banks and other financial entities, you need to combine a loan or mortgage or not. </span><span>Search no more as we are here to make all your financial troubles a thing of the past, we loan out to party. </span><span>In need of financial help with bad credit or in need of money. </span><span>To pay the costs of investing in the business at a rate of 2%., I want to use this. </span><span>Medium to inform you that we are reliable and provide assistance and benefits. </span><span>Loan.So you are welcome to contact us today via email: harvardsmithloans@gmail.com datas of borrowers 1) Full Name: ................... .................................... 2) Country: .......... 3 ................................................. ) Address: .............................................. ............ 4) states: .................................. ............................ 5) Gender: .................. .............................................. 6) Status: ................................................. 7 ) Occupation: ............................................... 8 ......) Tel: ....................................... 9 .........) Present Position Location: ..................... 10) Monthly Income: .... ......................................... 11) Loan Amount Needed: .. ................................... 12) Loan Duration </span><span>................................................ 13) Purpose of Loan </span><span>............................................ 14) Religion: .. .................................................. , .... 15) Have you ever used before. </span><span>................................. 16) of email addresses. </span><span>......................... 17) email password </span><span>.................................. </span><span>Thank you, Mr. Smith Harvard.</span></span>

#42 By Harvard Smith (41.220.69.107|41.220.69.107) on 2014-06-07 05:33

Hello!

ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยในการกู้เงินยืมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการให้บริการ ที่ถูกต้องและผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการบอกว่าชื่อที่ดีจะดีกว่ากว่าความ มั่งคั่งดังนั้นหากคุณคิดว่าฉันที่ดีสำหรับคุณคุณต้องการ บริการเงินกู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

สมัครวันนี้และได้รับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน!

* ยืมระหว่าง 5,000.00 บาทเงินบาท 50,000,000.00
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* เงื่อนไขเงินกู้และเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราคิดว่าตอน นี้อีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของผู้กู้

ของผู้กู้ชื่อเต็ม: ..........
ที่อยู่: .............
อาชีพ: ........
เพศ: ..............
อายุ ..............
หมายเลขโทรศัพท์: .......
รายได้รายเดือน: .............
ประเทศ ...............................
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ...........
จำนวนเงินที่จำเป็น .................


ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


ความนับถือ
นาย WILLIAM C HURST

#43 By WILLIAM C HURST (41.220.69.192|41.220.69.192) on 2014-06-13 08:28

สวัสดีคุณอยู่ในปัญหาทางการเงินหรือไม่ จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อช่วยให้คุณจ่ายออกตั๋วเงินและหนี้? ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่ ติดต่อเราวันนี้สำหรับอีเมล์โซลูชั่นทางการเงิน financeloancompany24@gmail.com คุณสมบัติ: 1) ผู้กู้ต้องมีอย่างน้อยอายุ 18 ปี 2) แม้จะมีเครดิตไม่ดีได้รับการรับประกันเงินกู้ผู้กู้ 3) เงินกู้สามารถได้รับแม้จะมีเครดิตต่ำ
แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ
Name___
Country___
Address___
Phone____
Age____
Sex____
Occupation____
income____ รายเดือน
amount____ เงินกู้
สินเชื่อ Term___
Duration____
วัตถุประสงค์ของการ funds____
ขอบคุณที่จะ Mr.mike แบร์รี่
เว็บไซต์: www.financeloancompany.gnbo.com.ng

#44 By Mr Mike Barry (41.203.69.4|41.203.69.4) on 2014-06-21 22:15

ชม เชยของวันกับคุณจากปลายของฉันคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนทาง ธุรกิจของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลถ้าใช่ส่งอีเมลฉันที่: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3%. ขั้นต่ำและจำนวนเงินสูงสุดที่ฉันให้ออกเป็นปกติ 2,000.00 และข้างต้น เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มีจิตใจอย่างรุนแรง วิธีการที่จะได้รับเงินกู้เริ่มต้นส่งไปยังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ:
ประเทศ:
State:
จำนวนเงินที่จำเป็น:
เงินกู้ระยะเวลา:
หมายเลขโทรศัพท์:
โปรดทราบว่าคุณอยู่ในการติดต่ออีเมล์นี้ msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับเงินกู้
พระเจ้าอวยพร
จากนางสาว Favour ปีเตอร์สัน

#45 By จาก Peterson โปรดปราน Ms (41.220.69.116|41.220.69.116) on 2014-06-22 07:55

สวัสดี

คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณได้รับการมองในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ที่จะขยายธุรกิจของคุณหรือการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือเพื่อชำระหนี้หรือบ้านเช่าของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเรามีคำตอบของคุณเรามีเงินกู้จาก 5,000.00 สูงสุดของ 500,000,000.00 ยูโรดอลลาร์ปอนด์รูเบิลที่มีระยะเวลาใด ๆ ที่คุณสามารถจ่ายได้และที่ใด ประเภทขอสินเชื่อจะต้องโดยลูกค้า: เช่น:

* สินเชื่อบุคคล
* สินเชื่อธุรกิจ
* สินเชื่อภาคเอกชน

และอื่น ๆ .....

ทันทีหลังจากที่การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่คุณสามารถส่งกลับมาที่เราทันทีหลังจากที่ข้อมูล

เงินกู้การใช้งาน

ชื่อ: ___________________________________________
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น ___________________________
เพศ: ___________________________________________
สถานภาพ: _________________________________
ประเทศ: ________________________________________
State: ________________ อายุ: _________________
เบอร์โทรศัพท์: ________________________________
เงินกู้ระยะเวลา: __________________________
รายได้รายเดือน ______________________________
อาชีพ: ______________________
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________________________
ศาสนา: _____________________________________

ติดต่อเรากลับ บริษัท ของเราผ่านทางอีเมล์: links_finance02@msn.com
  links.finance.int@gmail.com

#46 By Sir Peterson Williams (41.203.69.2|41.203.69.2) on 2014-06-28 23:28

สวัสดี
คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณได้รับการมองในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ที่จะขยายธุรกิจของคุณหรือการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือเพื่อชำระหนี้หรือบ้านเช่าของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเรามีคำตอบของคุณเรามีเงินกู้จาก 5,000.00 สูงสุดของ 500,000,000.00 ยูโรดอลลาร์ปอนด์รูเบิลที่มีระยะเวลาใด ๆ ที่คุณสามารถจ่ายได้และที่ใด ประเภทขอสินเชื่อจะต้องโดยลูกค้า: เช่น:
* สินเชื่อบุคคล
* สินเชื่อธุรกิจ
* สินเชื่อภาคเอกชน
และอื่น ๆ .....
ทันทีหลังจากที่การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่คุณสามารถส่งกลับมาที่เราทันทีหลังจากที่ข้อมูล
เงินกู้การใช้งาน
ชื่อ: ___________________________________________
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น ___________________________
เพศ: ___________________________________________
สถานภาพ: _________________________________
ประเทศ: ________________________________________
State: ________________ อายุ: _________________
เบอร์โทรศัพท์: ________________________________
เงินกู้ระยะเวลา: __________________________
รายได้รายเดือน ______________________________
อาชีพ: ______________________
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________________________
ศาสนา: _____________________________________
ติดต่อเรากลับ บริษัท ของเราผ่านทางอีเมล์: links_finance02@msn.com
  links.finance.int@gmail.com

#47 By Sir Peterson Williams (41.203.69.2|41.203.69.2) on 2014-06-28 23:33

สวัสดี
คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณได้รับการมองในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ที่จะขยายธุรกิจของคุณหรือการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือเพื่อชำระหนี้หรือบ้านเช่าของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเรามีคำตอบของคุณเรามีเงินกู้จาก 5,000.00 สูงสุดของ 500,000,000.00 ยูโรดอลลาร์ปอนด์รูเบิลที่มีระยะเวลาใด ๆ ที่คุณสามารถจ่ายได้และที่ใด ประเภทขอสินเชื่อจะต้องโดยลูกค้า: เช่น:
* สินเชื่อบุคคล
* สินเชื่อธุรกิจ
* สินเชื่อภาคเอกชน
และอื่น ๆ .....
ทันทีหลังจากที่การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่คุณสามารถส่งกลับมาที่เราทันทีหลังจากที่ข้อมูล
เงินกู้การใช้งาน
ชื่อ: ___________________________________________
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น ___________________________
เพศ: ___________________________________________
สถานภาพ: _________________________________
ประเทศ: ________________________________________
State: ________________ อายุ: _________________
เบอร์โทรศัพท์: ________________________________
เงินกู้ระยะเวลา: __________________________
รายได้รายเดือน ______________________________
อาชีพ: ______________________
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________________________
ศาสนา: _____________________________________
ติดต่อเรากลับ บริษัท ของเราผ่านทางอีเมล์: links_finance02@msn.com
  links.finance.int@gmail.com

#48 By Sir Peterson Williams (41.203.69.2|41.203.69.2) on 2014-06-28 23:35

สวัสดี
คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณได้รับการมองในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ที่จะขยายธุรกิจของคุณหรือการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือเพื่อชำระหนี้หรือบ้านเช่าของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเรามีคำตอบของคุณเรามีเงินกู้จาก 5,000.00 สูงสุดของ 500,000,000.00 ยูโรดอลลาร์ปอนด์รูเบิลที่มีระยะเวลาใด ๆ ที่คุณสามารถจ่ายได้และที่ใด ประเภทขอสินเชื่อจะต้องโดยลูกค้า: เช่น:
* สินเชื่อบุคคล
* สินเชื่อธุรกิจ
* สินเชื่อภาคเอกชน
และอื่น ๆ .....
ทันทีหลังจากที่การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อที่คุณสามารถส่งกลับมาที่เราทันทีหลังจากที่ข้อมูล
เงินกู้การใช้งาน
ชื่อ: ___________________________________________
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น ___________________________
เพศ: ___________________________________________
สถานภาพ: _________________________________
ประเทศ: ________________________________________
State: ________________ อายุ: _________________
เบอร์โทรศัพท์: ________________________________
เงินกู้ระยะเวลา: __________________________
รายได้รายเดือน ______________________________
อาชีพ: ______________________
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: _________________________
ศาสนา: _____________________________________
ติดต่อเรากลับ บริษัท ของเราผ่านทางอีเมล์: links_finance02@msn.com
  links.finance.int@gmail.com

#49 By Sir Peterson Williams (41.203.69.2|41.203.69.2) on 2014-06-28 23:41

 ถ้าคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณหรือแก้ปัญหาทางการเงินใด ๆ ที่ได้รับกลับมาให้เราในขณะนี้ผ่านทางอีเมลเป็น johnlutherloanfirm1@outlook.com และเราสามารถช่วยให้คุณออก

#50 By mr luther (49.49.43.132|49.49.43.132) on 2014-06-30 05:05

Pr Master Pawit View my profile