หนังสือเดินทาง 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กระทรวงการต่างประเทศ

          หนังสือเดินทาง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Passport เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูล อาทิ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตรา หรือที่เรียกกันว่าวีซ่า (Visa) 


 โดยหนังสือเดินทางนั้นมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 

          หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูต และข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด 

          หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน 

          หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis)เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จะป็นเล่มสีน้ำตาล 

          หนังสือเดินทาง (Passport)เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว ตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

          อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้เปลี่ยนหนังสือเดินทางธรรมดามาเป็น "หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "E-passport"แล้ว ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้ 

           มี การบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง

           มีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง


หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร

           สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง  เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ

           สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว  อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง  การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

           เสริม สร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ


เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

          สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไปแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังนี้

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

           หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

           การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 


 กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ก็จะมีรายละเอียดเอกสารที่ต่างออกไป ดังนี้ 

           สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ 

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมา แสดงด้วย 

           หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดาหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ 

           เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น 

           การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

           ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต,กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส,กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้,รณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย 


 กรณีหากเป็นผู้เยาว์ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองได้โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย 

           หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

           เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลัก ฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น 

           เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 


หนังสือเดินทางขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

           1. รับบัตรคิว

           2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูล

           3. ในการทำหนังสือเดินทางจะมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ คือ มีการวัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า

           4.แจ้งความประสงค์ว่าจะมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

           5.ชำระ ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์ เพิ่มเติมอีก 35 บาท จากนั้นรับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม     


เมื่อไหร่จะได้รับหนังสือเดินทาง

           กรณี ยื่นขอทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล หรือสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ คือที่ปิ่นเกล้า และบางนา จะสามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง และหากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)

           กรณี ยื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด หนังสือเดินทางจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดย จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง และวันเสาร์-อาทิตย์


หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับหนังสือเดินทาง

          กรณีรับด้วยตัวเอง

           1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ 

           2.ใบรับหนังสือเดินทาง


          กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน

           1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือหนังสือเดินทาง

           2.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

           3.ใบรับหนังสือเดินทางที่ลงนามมอบอำนาจแล้ว


หนังสือเดินทางหาย ทำอย่างไร

          
  กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและรับใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย 

           กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

           กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศแล้วต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่ สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งานทันที 


วันเวลา และสถานที่ที่สามารถติดต่อทำหนังสือเดินทางได้ 

กรมการกงสุล 

          123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
          โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 , 0-2981-7257-8 
          โทรสาร 0-2981-7256 
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-15.30 น. 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 

          อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 
          โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9 
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น. 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา 

          ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9 
          โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398 
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น. 

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

          อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
          โทรศัพท์ 0-2245-9439 โทรสาร 0-2245-9438   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น 

          ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น 
          โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-3462,0-4324-2655 
          โทรสาร 0-4324-3441  

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ 

          ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
        โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา 

          ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000 โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี 

          อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          โทรศัพท์ 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา

          ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
          โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี

          ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก

          ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
     
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
          โทร 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต

          ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
          โทร 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์

          ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

          โทร 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี

          อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
          โทร 039-301-706-9
 


                  สวัสดีครับ ... พอดีวันนี้มีเวลาจึงได้ไปทำ พาสปอร์ต เพื่อเตรียมตัวจะ "GO INTER" กับเขาซักทีนึง เพราะมัวแต่รีวิวเที่ยวบินภายในประเทศ ก็อยากจะออกไปต่างแดน สัมผัสชีวิตผู้คนอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงไปย่ำสนามบินชาติอื่นๆ ดูบ้าง ... จึงอยากจะเอาวิธีการและขั้นตอนต่างๆ มาฝากท่านที่ยังไม่เคยทำพาสปอร์ตมาก่อนในชีวิต ... ผมขอกล่าวเป็นส่วนๆ ไปเลยนะครับ ... ผมคิดว่าสำนักงานที่ไหนๆ ก็น่าจะมีรูปแบบเดียวกันครับ

  --สถานที่ทำ--
  หน่วยทำหนังสือเดินทาง ถ้าอยู่กรุงเทพ ก็กระทรวงต่างประเทศ ตรง ถนนแจ้งวัฒนะ ... และมีสำนักงานทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกระจายอยู่ตามห้าง เช่นเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ... ส่วนต่างจังหวัด มีเพียงที่เชียงใหม่ (ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) และสงขลา ครับ

  --สิ่งที่ต้องนำติดเนื้อติดตัวไป--
  1. บัตรประชาชน ไม่จำเป็นต้องเอาสำเนาไปครับ
  2. สวมเสื้อคอปก หรือเสื้อกันหนาวที่มีปกครับ
  3. เงิน 1,115 บาท
  4. กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์(ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำเป็นต้องพา "คุณพ่อ" ไปด้วยครับ (ไม่จำเป็นต้องพา "คุณแม่" ไป ... จากประสบการณ์ตรงของน้องสาวผม ที่ครั้งแรกพาแม่ไปคนเดียว โดนเขาไล่กลับ บอกให้พาคุณพ่อมาแทน คุณแม่ไม่ต้องมา ??? ... คุณแม่ผมนี้งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับ)
  5.ทะเบียนบ้าน (พกไปงั้นแหล่ะครับ อาจมีประโยชน์บ้าง)

  ------ขั้นตอนการดำเนินการ------

  ...ผมไปที่สำนักงานทำหนังสือเดินทางชั่วคราว สาขาเชียงใหม่ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่(อาคารหลังใหม่) ถนนโชตนา  ... พอไปถึง ก็เข้าอาคาร เดินเลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปอีกหน่อย สำนักงานจะอยู่ทางซ้ายมือครับ 

  --STEP 1-- กรอกข้อมูล --เดินไปตรงเคาน์เตอร์หมายเลข 1 โดยจะมีแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางวางอยู่ เจ้าหน้าที่ถามผมว่า "อายุถึง 20 ปีหรือยังครับ?" ... "21 แล้วครับ" (ผมนึกดีใจว่า หุหุ หน้าเด็ก ... อันที่จริงเขาถามเช็คเฉยๆ ครับ) ... แล้วจะให้กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษและไทย ส่วนสูง เบอร์โทรศัพท์ และบุคคลที่ติดต่อได้ยามฉุกเฉิน ... และให้เลือกประเภทหนังสือเดินทาง ถ้าเป็น 64 หน้าจะ 1500 บาท ถ้า 32 หน้าจะ 1000 บาท และสำหรับพระและไปพิธีฮัจญ์ จะ 400 บาท ครับ
  ....หลังจากที่กรอกเสร็จ(กรอกให้ไวๆ นะครับ จะได้คิวเร็วๆ) เจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรคิวมา แล้วไปไปนั่งรอตรงหน้าโต๊ะหมายเลข 2 ครับ

  --STEP 2-- ตรวจเอกสาร -- หน้าโต๊ะมีป้ายแปะไว้ชัดเจนว่า "ถ้าทำวันนี้จะได้พาสปอร์ตวันที่ 20 ธันวาคม" ... เจ้าหน้าที่จะเรียกตามหมายเลขคิวที่แต่ละคนได้จากโต๊ะเบอร์ 1 .... เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของเรา และจะสอบถามว่า จะไปทำอะไรในต่างประเทศ (เที่ยวครับ), ในครอบครัวมีใครที่เคยทำพาสปอร์ตไปแล้วบ้าง (ของผมก็ยื่นทะเบียนบ้าน ให้เขาดู เขาก็คีย์ข้อมูลน้องสาวผมซึ่งเคยทำพาสปอร์ตไปแล้ว) .... 
  ...สิ่งที่สำคัญในชีวิตผม นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่บอกว่า ชื่อภาษาอังกฤษของผมสะกดผิด ... "ที่ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตยสถานจะต้องเป็นอีกแบบนึงนะคะ" .... "อ่าว ใช้แบบนี้มาจนอายุ 21 ปีแล้วจะให้เปลี่ยนกันได้ๆ ได้ไงล่ะครับ" ... "น้องจะไปต่างประเทศนะคะ ลืมทุกอย่างที่เกิดในไทยเถอะค่ะ" ... (พูดง่ายนะเจ๊นะ ผมละเซ็งสุด ต้องไปแจ้งมหาลัยแก้ชื่อใน transcript อีก วุ่นวายชะมัด) ... แทนที่ชื่อผมจะเป็น Mr. NXX เฉยๆ กลับกลายเป็น Mr. NXXX ซะแล้วอ่า จำยากจริงๆ ครับ (หน้ากากแอ๊คชั่น กับ porinter รู้ดี ยังแซวเล่นชื่อผมอยู่เลยอ่ะ)
  ...หลังจากนั้นเขาก็จะ print ใบคำร้องให้ แล้วให้เราไปยื่นโต๊ะ 3 ครับ

  --STEP 3-- จ่ายเงิน -- ขั้นตอนนี้เตรียมเงินให้พร้อมเลยนะครับ เงินที่ต้องจ่ายคือ 1,042 บาทครับ พอจ่ายเสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้ไปถ่ายรูปตรง โต๊ะเบอร์ 4 ครับ

  --STEP 4-- ถ่ายรูป -- ก่อนอื่นเตรียมเงินให้พร้อม 73 บาทเป็นค่าธรรมเนียมถ่ายรูปดิจิตอลครับ ... ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อแบบมีคอปกไป จะมีเสื้อแบบคอปกให้ยืมใส่ (ดูเหมือนแรงงานจะไปทำงานต่างประเทศเลย) .... ดังนั้นอย่าลืมใส่เสื้อคอปกไปนะครับ (ผมลืมไปแล้วอ่ะทำไงได้) ... แล้วก็นั่งให้เขาถ่ายรูป ถ่ายใหม่จนพอใจก็ได้ครับ (ถ้าพนักงานใจดี+ไม่มีคน) .... พอได้ภาพที่พอใจแล้ว ก็เอาเอกสารไปยื่นที่โต๊ะ 5 ครับ

  --STEP 5-- คีย์ข้อมูล -- หลังจากที่เรายื่นเอกสารแล้วก็ไปนั่งรอได้เลย เจ้าหน้าที่จะคีย์ข้อมูลของเรา รวมถึงสแกนรูปบัตรประชาชนลงคอมพิวเตอร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำเสร็จก็จะเรียก แล้วก็บอกให้เอาเอกสารไปส่งที่โต๊ะเบอร์ 6 ครับ

  --STEP 6-- ตรวจสอบข้อมูล -- เราก็แค่เอาเอกสารยื่นไปวางไว้ แล้วก็นั่งรอ สักครู่พนักงานก็จะเรียกชื่อเราให้ไปรับเอกสารไปส่งต่อที่โต๊ะ 7 ครับ

  --STEP 7-- จัดส่งทางไปรษณีย์ -- เพียงจดที่อยู่ในการจัดส่งพาสปอร์ตของเราครับ ... โดยพาสปอร์ตจะไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งภายใน 1-2 วันหลังกำหนดรับพาสปอร์ตครับ (คงจะได้รับราวๆ 21-22 ธันวาคม) ... ขั้นตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม เพราะรวมไปแล้วกับ STEP 3 ครับ

  ....เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ครับ รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดไม่ถึง 40 นาทีครับ รวดเร็วฉับไวมากๆ...

  อ้อ เกือบลืมไปครับ ... หนังสือเดินทางที่ทำวันนี้ จะเริ่มนับอายุตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ และจะหมดอายุในวันที่ 6 ธันวาคม 2009 (อายุ 5 ปี) ครับ

  คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำพาสปอร์ตมาก่อนนะครับ ... เผื่อจะได้ไปทำกัน แล้วถ้าโปรโมชั่นบินถูกๆ ออกมา จะได้รีบจองได้โดยไม่ต้องมาพะว้าพะวงกับสิ่งใดๆ อีกแล้วล่ะครับ (ยกเว้นเรื่องเงินกับเวลา)

  ขอบคุณที่อ่านมาจนจบครับ

edit @ 7 May 2012 23:55:40 by Pr Master Pawit

Comment

Comment:

Tweet

คุณมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ? คุณอยู่ในตราสารหนี้? คุณจำเป็นต้องตั้งธุรกิจ? คุณได้รับการปฏิเสธจากธนาคารของคุณ? คุณมีเครดิตไม่ดี? นี้คือการแจ้งให้ทราบว่า บริษัท เครดิตโทมัสจะช่วยให้อัตรา 2% เงินกู้ที่นำเสนอโดยไม่มีหลักประกันใด ๆ หรือเงื่อนไขใด ๆ รวมหนี้เงินกู้ร่วมทุน, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อเพื่อการศึกษาและสินเชื่อบ้านที่มีเงื่อนไข 25 ปีค่าเสื่อมราคาจุดหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับแพคเกจสินเชื่อ เราให้บริการจาก 10,000 ถึง 900,000,000 ในสกุลเงินใด ๆ เรายังมีเครื่องมือทางการเงิน BG / SBLC (MT 103, MT 799, MT760) เพื่อเป็นเงินทุนโครงการเช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครดิต ผู้สนใจควรเขียนโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของฉันสำหรับการตอบสนองทันที อีเมล์; markanthonysramos@gmail.com

#155 By Mark Anthony S Ramos (105.112.18.164) on 2016-04-14 05:52

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท โทมัสเครดิตผมเป็นคนธุรกิจระหว่างประเทศและผู้ให้กู้ที่มีการเสนอเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่ต่างๆเพื่อและ บริษัท ในยุโรปเอเชียแอฟริกาและอื่น ๆ ส่วนของโลก เราให้ออกเงินให้กู้ยืมของเราสำหรับอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อ annul อย่างน้อย 100.00 สูงสุด 100,000,000.00 รูเบิลดอลลาร์ปอนด์ยูโร ฯลฯ ระยะเงินกู้สูงสุดเราสามารถนำเสนอเป็น 30 ปีในอัตราดอกเบี้ยคงที่

     เงินให้กู้ยืมที่มีจำหน่าย

* สินเชื่อส่วนบุคคล (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)

* สินเชื่อธุรกิจ (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)

* สินเชื่อรวม (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน)

* สินเชื่อรวม (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน)

* เงินให้กู้ยืมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน)

 

ผู้ที่สนใจควรกรุณาติดต่อเราวันนี้สำหรับเงินกู้ยืมที่ง่ายและรวดเร็วออนไลน์ของคุณโดยเงินฝากหลักประกัน อีเมล์: thomascreditfirm@gmail.com

 

ขอแสดงความนับถือ

#154 By Thomas Dawson (184.154.101.155) on 2015-10-06 00:34

ผม Sir.Harry วัตสันผู้อำนวยการทั่วไปของการเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างประเทศของผู้ให้กู้สินเชื่อที่ลงทะเบียนและได้รับการรับรองที่นี่สำหรับความต้องการของคุณ ฉันให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5% ถึงผู้ที่อยู่ในความต้องการของ สินเชื่อ.เรา ให้ออกทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ เงินให้กู้ยืม.เรา ให้ออกสินเชื่อบุคคลในช่วง $ 5,000.00 ถึง $ 100,000.00 ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจจะได้รับจากช่วงของ $ 100,000.00 ไป คน $ 100,000,000.00.interested ควรติดต่อเราผ่านทาง email: lnk.srv001@gmail.com
ชื่อเต็ม:...................
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล: ....
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ......
ประเทศ: ...................
ที่อยู่: ...................
สถานะ:......................
เพศ: .........................
อายุ .......
สถานภาพ: ..............
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: ..........
ระยะเวลาเงินกู้ ................
อาชีพ: ..................
รายได้รายเดือน: .......................
สนใจ คน`ควร ติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อตอบแบบรวดเร็วตอบสนองนี้ EMAIL: lnk.srv001@gmail.com

#153 By Sir.Harry Watson (198.7.58.100|198.7.58.100) on 2015-09-10 13:31

สวัสดี
ผมนางลอร่าโรดริเกลอร่าซีอีโอ บริษัท เงินกู้, A ผู้ให้กู้สินเชื่อเอกชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและ เราให้บริการทางการเงิน (เงินกู้ยืม) และเราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เพื่อผู้พิการทางการเงินบุคคล บริษัท อุตสาหกรรม บริษัท และผู้คนในสังคม และยังเป็นสปอนเซอร์ให้คุณปลดปล่อยความสามารถของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณเราให้ออกเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 2,000 ขึ้นไป ... เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณและวิธีที่คุณสามารถได้รับเงินกู้นี้ออนไลน์และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ ติดต่อเราทางอีเมล์: lauraloancompany@gmail.com

#152 By Mrs Laura Rodrig (41.220.68.247|41.220.68.247) on 2015-08-22 07:32

คุณกำลังเผชิญความยากลำบากทางการเงินหรือไม่ คุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้หรือไม่? คุณได้รับการปฏิเสธจากธนาคารในประเทศของคุณ? คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่? ความช่วยเหลือของคุณเป็นที่สุดที่นี่เป็น JpLenders ที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ทุกคนทั้งลูกจ้างและผู้ว่างงานบุคคลและ บริษัท ที่เรามีเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ผู้กู้มีความสนใจที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ Jp_lenders@outlook.com และได้รับเงินกู้ยืมของพวกเขาในวันนี้ บริการของเราได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้เพื่อให้การติดต่อเราได้ที่ (Jp_lenders@outlook.com) แล​​ะเพลิดเพลินกับหลากหลายจากบริการทางการเงิน

#151 By Jp Lenders (41.206.12.60|41.206.12.60) on 2015-08-16 12:51

โซลูชั่นเงินทุนทั่วโลก
คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะเริ่มต้นหรือแก้
ปัญหาของคุณ . รับประกันราคาที่ไม่แพงและธุรกิจ
ส่วนบุคคลสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อที่จะเริ่มต้นการทำธุรกรรมของคุณ
เงินกู้แบบฟอร์มใบสมัคร
1) ชื่อเต็ม: _________
2) ประเทศ: _________
3) ที่อยู่: _________
4) รายได้รายเดือน: _________
5) เพศ: _________
6) อายุ: _________
7) สถานภาพ: _________
8) อาชีพ: _________
9) เบอร์โทรศัพท์: _________
10) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: _________
11) จำนวนเงินที่จำเป็นในฐานะที่เป็นเงินกู้ __________
12) ระยะเวลาเงินกู้ __________
และส่งมาให้เราผ่านทาง email: globalfundingsolution01@yahoo.com
ความนับถือ
โซลูชั่นเงินทุนทั่วโลก

#150 By โซลูชั่นเงินทุนทั่วโลก ( GLOBAL FUNDING SOLUTIONS ) (209.73.137.6|209.73.137.6) on 2015-08-07 15:49

ให้ความสนใจสมัครสินเชื่อ,
 ยินดีต้อนรับสู่ HENDERSON จัดหาเงินกู้ INC. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจการจัดสวัสดิการที่จะเสนอข้อเสนอทางธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% โดยไม่ต้องตรวจสอบเครดิตไม่มี นี้จะช่วยให้คนบรรลุคน objectives.Interested การเงินของพวกเขาควรจะส่งอีเมลถึงเราเมื่อ: hendersonelizabethloan@googlemail.com
* สินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มีหลักประกัน)
* สินเชื่อธุรกิจ (ไม่มีหลักประกัน)
* รวมหนี้เงินกู้
* การปรับปรุงบ้านของคุณ
การใช้งาน:
1) ชื่อ:
2) คำนำหน้า (นาย, นาง, (MS)
3) ชื่อ:
4) นามสกุล:
5) ที่อยู่:
6) ประเทศ:
7) สถานะ:
8) เบอร์โทรศัพท์:
9) มือถือ:
10) อาชีพ:
11) จํานวนเงินที่จำเป็นในขณะที่สินเชื่อ
12) ระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม:
13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:
14) มีคุณก่อนที่จะนำไปใช้:
 คำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไป: E-mail: อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ 2% โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เพิ่มเติม นี้จะช่วยให้คนบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา ผู้ที่สนใจควรจะส่งอีเมลถึงเราเมื่อ: hendersonelizabethloan@googlemail.com เมื่อเราได้รับการร้องขอจากนั้นเราจะดำเนินการสมัครขอสินเชื่อของคุณ
 เพื่อขออนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
 นางลิซาเบ ธ
ผู้ประกาศข่าว

#149 By Mrs Elizabeth (41.220.68.62|41.220.68.62) on 2015-08-06 09:19

สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนของชนิดใด? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุนของคุณ
เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
คุณได้รับการปฏิเสธจาก
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมขอใช้นี้
ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และเรา
จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์:
harvardsmithcompany005@gmail.com
กรุณากรอกข้อมูลของคุณในรูปแบบด้านล่าง:
1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
2) ประเทศ: .............................. ................ .............
3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
7) อาชีพ: .............................. ................ .......
8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ...
9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
12) เงินกู้ระยะเวลา: .............................. ............... ...
13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............................. ..............
14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
15) คุณได้นำไปใช้ก่อนที่จะ ............................. ....
ผมรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณเร็ว ๆ นี้
ขอบคุณ
Mr. Harvard

#148 By Mr Harvard (41.220.69.33|41.220.69.33) on 2015-07-25 13:34

#147 By Mr Harvard (41.220.69.35|41.220.69.35) on 2015-07-24 07:56

โซลูชั่นเงินทุนทั่วโลก คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะเริ่มต้นหรือแก้ ปัญหาของคุณ รับประกันราคาที่ไม่แพงและธุรกิจ ส่วนบุคคลสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ติดต่อเราผ่านทาง email: gfundingsolutions011@outlook.com

#146 By GLOBAL FUNDING SOLUTIONS (50.118.172.39|50.118.172.39) on 2015-07-23 06:09

โซลูชั่นเงินทุนทั่วโลก
คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะเริ่มต้นหรือแก้
ปัญหาของคุณ รับประกันราคาที่ไม่แพงและธุรกิจ
ส่วนบุคคลสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ติดต่อเราผ่านทาง email: gfundingsolutions011@outlook.com

#145 By โซลูชั่นเงินทุนทั่วโลก (50.118.172.39|50.118.172.39) on 2015-07-23 06:08

อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
ธุรกิจของตัวเองของคุณ?
) ขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อบุคคล
B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
C) รวมหนี้
ชื่อ: ..........................................
ประเทศ: .........................................
สถานที่: ..........................................
สถานะ: .......................................
เพศ: ................................................ ...
อายุ ................................................. ....
วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
รายเดือน
รายได้: .....................................
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

#144 By Mrs Mary (41.206.11.95|41.206.11.95) on 2015-07-19 06:40

สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนของชนิดใด? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุนของคุณ
เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
คุณได้รับการปฏิเสธจาก
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมขอใช้นี้
ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และเรา
จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์:
harvardsmithcompany005@gmail.com
กรุณากรอกข้อมูลของคุณในรูปแบบด้านล่าง:
1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
2) ประเทศ: .............................. ................ .............
3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
7) อาชีพ: .............................. ................ .......
8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ...
9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
12) เงินกู้ระยะเวลา: .............................. ............... ...
13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............................. ..............
14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
15) คุณได้นำไปใช้ก่อนที่จะ ............................. ....
ผมรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณเร็ว ๆ นี้
ขอบคุณ
Mr. Harvard

#143 By Mr Harvard Smith (41.220.69.20|41.220.69.20) on 2015-07-05 14:53

สวัสดี,
ให้ถูกต้องแนะนำตัวเองผมนางแมรี่โคลผู้ให้กู้เอกชนให้กู้ยืมเงินที่ 2% ต่อปี โอกาสทางการเงินในขั้นตอนนี้ประตูของคุณนำไปใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณเร็วขึ้น มีโอกาสมากมายที่ออกมีกำลังมองสำหรับความช่วยเหลือทางการเงินและทุกที่และแม้ตอนนี้พวกเขายังไม่ได้รับสามารถที่จะได้รับ แต่นี้โอกาสทางการเงินในด้านหน้าของขั้นตอนของประตูและทำให้ไม่สามารถที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี​​้จะช่วยให้บุคคลทั้งสอง บริษัท นักธุรกิจและหญิง ช่วงการกู้ยืมเงินที่มีอยู่จากตัวเลขของทางเลือกของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทาง email: marycoleloanscompany3@gmail.com
แบบฟอร์มไปกรอกใบสมัครสินเชื่อและมันกลับมา
ชื่อเต็ม ....................................
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ............................
สถานะ ...........................................
ที่อยู่ ......................................
สถานะ ..............................
อายุ .............................................
คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ ................... - ....
สถานะ .................................
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็นเป็นเงินกู้ .....................................
ระยะเวลาเงินกู้ .................................
งาน ....................................
รายได้ต่อเดือน .............................
ยืนยันเรื่องนี้เราจะส่งเงื่อนไขของเราร่วมกับกำหนดการชำระเงินและถ้าคุณยอมรับคุณจะได้รับเงินกู้ภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความจำเป็นเร่งด่วนในการได้รับเงินกู้
ผมยินดีที่จะตอบกลับให้ไปข้างหน้าของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
นางแมรี่

#142 By Mrs Mary (41.206.11.2|41.206.11.2) on 2015-06-29 12:19

สวัสดี
ในการเผชิญกับปัญหาทางการเงินหรือไม่ คุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้หรือไม่? หรือที่พวกเขาได้รับการปฏิเสธจากธนาคารในประเทศ? คุณจำเป็นต้องกู้เงินด้วยเหตุผลใด? ความช่วยเหลือของคุณเป็นที่สุดที่นี่เป็นมอริซการเงินมีเงินให้กู้ยืมทั้งหมดทั้งการจ้างงานและการว่างงานบุคคลและ บริษัท ที่เรามีเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ผู้กู้ที่สนใจจะติดต่อเราผ่านทาง e-mail มาที่ mauricefinance@hotmail.com และได้รับเงินกู้ยืมของพวกเขาในวันนี้ บริการของเราได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ดังนั้นโปรดติดต่อเราได้ที่ (mauricefinance@hotmail.com) และเพลิดเพลินกับข้อเสนอของเราให้บริการทางการเงิน
อีเมล์: mauricefinance@hotmail.com

#139 By Maurice Finance (41.220.69.162|41.220.69.162) on 2015-06-25 17:37

ช่วงเทศกาลเป็น Alost ที่นี่คุณไม่จำเป็นต้อง
คุณต้องการสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
* การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและรวดเร็วในบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * นานแค่ไหนก็จะใช้กองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังตอบแรกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การจัดหาเงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จาก you.for ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราทางอีเมล
 
: galvi​​nsmartloans@gmail.com
ขอให้เงินกู้
================================
ชื่อ: ...................
ชื่อที่สอง: ..................
สถานที่ติดต่อ: .................
ประเทศ: ...................
อายุ: ..........................
เพศ: ....................
เบอร์โทรศัพท์: ..............
สถานะ: .................
อาชีพ: ...............
ตำแหน่ง: .................
รายได้ต่อเดือน: ..............
วงเงินกู้: .................
วัตถุประสงค์สินเชื่อ: ...............
ระยะเวลา: ....................
คุณได้นำไปใช้สำหรับเงินกู้ก่อน ............
คุณเข้าใจภาษาอังกฤษ: ..........
ขอแสดงความนับถือ
สินเชื่อสปีด

#138 By Speedway Loans (173.255.187.179|173.255.187.179) on 2015-06-15 17:02

เราเรียกใช้บริการถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ Moneylenders 1951 เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมเงินสดทันทีให้กับพนักงานของรัฐและเอกชน เราจะให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
* การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและรวดเร็วในบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
* เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * นานแค่ไหนก็จะใช้กองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้
คุณสามารถคาดหวังว่าการตอบสนองเริ่มต้นของน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
การจัดหาเงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
จากคุณ
ติดต่อผู้มีอำนาจและได้รับใบอนุญาต บริษัท สินเชื่อที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครผ่านติดต่อเงินให้สินเชื่อในขณะนี้
E-mail: cashfirmarena@gmail.com
เซอร์ EVA Demeter
ผู้อำนวยการทั่วไป
CASHFIRMARENA บริษัท
ลอนดอน

#137 By sir joel williams (110.159.144.6|110.159.144.6) on 2015-06-13 13:25

เราเรียกใช้บริการถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ Moneylenders 1951 เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมเงินสดทันทีให้กับพนักงานของรัฐและเอกชน เราจะให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
* การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและรวดเร็วในบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
* เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * นานแค่ไหนก็จะใช้กองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้
คุณสามารถคาดหวังว่าการตอบสนองเริ่มต้นของน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
การจัดหาเงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
จากคุณ

ติดต่อผู้มีอำนาจและได้รับใบอนุญาต บริษัท สินเชื่อที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครผ่านติดต่อเงินให้สินเชื่อในขณะนี้

E-mail: cashfirmarena@gmail.com

เซอร์ EVA Demeter
ผู้อำนวยการทั่วไป
CASHFIRMARENA บริษัท
ลอนดอน

#136 By sir joel williams (103.10.197.130|103.10.197.130) on 2015-06-09 17:10

เราเรียกใช้บริการถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ Moneylenders 1951 เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมเงินสดทันทีให้กับพนักงานของรัฐและเอกชน เราจะให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
* การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและรวดเร็วในบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
* เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * นานแค่ไหนก็จะใช้กองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้
คุณสามารถคาดหวังว่าการตอบสนองเริ่มต้นของน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
การจัดหาเงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
จากคุณ

ติดต่อผู้มีอำนาจและได้รับใบอนุญาต บริษัท สินเชื่อที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครผ่านติดต่อเงินให้สินเชื่อในขณะนี้

E-mail: cashfirmarena@gmail.com

เซอร์ EVA Demeter
ผู้อำนวยการทั่วไป
CASHFIRMARENA บริษัท

#135 By sir joel williams (103.10.197.210|103.10.197.210) on 2015-06-08 11:31

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
* การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและรวดเร็วในบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
* เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * นานแค่ไหนก็จะใช้กองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้
คุณสามารถคาดหวังว่าการตอบสนองเริ่มต้นของน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
การจัดหาเงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
จากคุณ
ติดต่อผู้มีอำนาจและได้รับใบอนุญาต บริษัท สินเชื่อที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครผ่านติดต่อเงินให้สินเชื่อในขณะนี้
E-mail: cashfirmarena@gmail.com
เซอร์ EVA Demeter
ผู้อำนวยการทั่วไป
CASHFIRMARENA บริษัท
ลอนดอน

#134 By sir joel williams (175.142.140.34|175.142.140.34) on 2015-06-05 13:01

ใช้สำหรับเงินกู้ของคุณวันนี้ออนไลน์โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของทุกชนิดและรับ
  เงินกู้ของคุณในอัตรา 3%
ติดต่อเราวันนี้ที่
raphealjefferyfinance@gmail.com
กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อ
ชื่อ:
ประเทศ:
สถานะ:
เบอร์โทรศัพท์:
อายุ:
อาชีพ:
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
ระยะเวลา:
เว็บไซต์: raphealjefferyfinance@gmail.com
ผบ. นาย Rapheal

#133 By Mr.Rapheal (199.115.115.215|199.115.115.215) on 2015-06-05 03:35

ใช้สำหรับเงินกู้ของคุณวันนี้ออนไลน์โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของทุกชนิดและรับ
  เงินกู้ของคุณในอัตรา 3%
ติดต่อเราวันนี้ที่
raphealjefferyfinance@gmail.com
กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อ
ชื่อ:
ประเทศ:
สถานะ:
เบอร์โทรศัพท์:
อายุ:
อาชีพ:
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
ระยะเวลา:
เว็บไซต์: raphealjefferyfinance@gmail.com
ผบ. นาย Rapheal

#132 By Mr.Rapheal (199.115.115.215|199.115.115.215) on 2015-06-05 03:24

อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
ธุรกิจของตัวเองของคุณ?
) ขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อบุคคล
B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
C) รวมหนี้
ชื่อ: ..........................................
ประเทศ: .........................................
สถานที่: ..........................................
สถานะ: .......................................
เพศ: ................................................ ...
อายุ ................................................. ....
วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
รายเดือน
รายได้: .....................................
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

#131 By Mrs Mary (41.206.11.30|41.206.11.30) on 2015-06-03 13:08

เราได้รับการจัดอันดับให้กู้สินเชื่อออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2013 และ 20,014
ได้รับเงินกู้ยืมอย่างรวดเร็วของคุณในวันนี้ที่เพียง 2.5% อัตราสนใจ
อีเมล์ royalconsult12@gmail.com

#130 By royalconsultantloans (38.95.109.36|38.95.109.36) on 2015-05-23 19:59

Hello!
คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?
สมัครตอนนี้และได้รับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน!
* ยืมระหว่าง $ 5,000 ถึง $ 50,000,000
* เลือกระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* ข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่น
แผนทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้
ติดต่อเราผ่านทาง email: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com
ความนับถือ
การจัดการ
ติดต่อสินเชื่อ Speedy ของคุณตอนนี้ !!

#129 By Favour (197.220.169.25|197.220.169.25) on 2015-05-22 22:55

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเงินกู้เพื่อสร้างธุรกิจของคุณคุณจะต้องกู้เงินเร่งด่วนในการชำระหนี้ของคุณที่คุณได้รับการปฏิเสธจากธนาคารและการเงินอื่น ๆ
สถาบัน? มองอีกครั้งเพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกทางการเงินของคุณ
ปัญหาสิ่งที่ผ่านมา เรายืมเงินให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินโอกาสเวลาชีวิตเงินกู้ เราให้บริการที่เชื่อถือได้และผู้รับความช่วยเหลือและจะยินดีที่จะเสนอเงินให้กู้ยืม โซมาเลียในวันนี้ที่จะติดต่อเราผ่านทาง email:
fredrickrichardloans@gmail.com
กู้ข้อมูล
1) ชื่อเต็ม: ............
2) รัฐ: ..................
3) ที่อยู่: ..................
4) ประเทศ: ........................
5) เพศ: ..............................
6) สถานภาพ: .........
7) การทำงาน: .....................
8) เบอร์โทรศัพท์: ...............
9) ตำแหน่งในฐานะที่เป็นสถานที่ทำงาน: ......
10) รายได้รายเดือน: ........................
11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: ............
12) เงินกู้ระยะเวลา: ...........................
13) วัตถุประสงค์เงินกู้: ..................
14) ศาสนา: ....................................
15) คุณก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ ............
fredrickrichardloans@gmail.com

#128 By Mr. Richard (41.220.69.50|41.220.69.50) on 2015-05-20 04:37

สวัสดี
ใช้สำหรับเงินกู้ที่รวดเร็วและสะดวกในการชำระค่าและการเริ่มต้นการจัดหาเงินทุนโครงการใหม่ของคุณในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด 3% อย่าติดต่อเราวันนี้ผ่าน: credithome@blumail.org กับการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเป็นข้อเสนอเงินกู้ยืมขั้นต่ำของเราคือ 1,000.00 ทางเลือกของการกู้ยืมเงินใด ๆ ฉันกำลังได้รับการรับรองการลงทะเบียนและผู้ให้กู้ที่ legit คุณสามารถติดต่อเราวันนี้ถ้าคุณมีความสนใจในการรับเงินกู้นี้ติดต่อฉันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมกระบวนการเช่นเงื่อนไขเงินกู้และเงื่อนไขและวิธีการกู้เงินจะถูกโอนให้กับคุณ ฉันจำเป็นต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณถ้าคุณมีความสนใจ
หมายเหตุ: คำตอบทั้งหมดจะถูกส่งต่อไป: credithome@blumail.org รวดเร็ว
การประมวลผล
ขอขอบคุณคุณ
นายโรลันด์เอลียาห์

#127 By credit home (41.203.67.171|41.203.67.171) on 2015-05-20 01:30

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าหรือการเริ่มต้นธุรกิจ? ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: reekadorosey07 @
gmail.com
เราได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติตามข้อกำหนดรัฐสินเชื่อและเงินให้กู้ยืมและให้กำลังใจและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาถูกมากคือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมปีใหม่กับผู้กู้และจริงจัง ที่เชื่อถือได้เพื่อชำระคืนเงินกู้ของเราในวันที่ครบกำหนด โปรดทราบว่าเราจะต้องยืมอุกอาจที่จะใช้สำหรับเงินให้กู้ยืมนี้ ..
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้: reekadorosey07 @
gmail.com ::
ความนับถือ
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#126 By Mr Reekado (95.211.174.70|95.211.174.70) on 2015-05-15 05:40

คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าหรือการเริ่มต้นธุรกิจ? ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: reekadorosey07 @
gmail.com
เราได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติตามข้อกำหนดรัฐสินเชื่อและเงินให้กู้ยืมและให้กำลังใจและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาถูกมากคือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมปีใหม่กับผู้กู้และจริงจัง ที่เชื่อถือได้เพื่อชำระคืนเงินกู้ของเราในวันที่ครบกำหนด โปรดทราบว่าเราจะต้องยืมอุกอาจที่จะใช้สำหรับเงินให้กู้ยืมนี้ ..
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้: reekadorosey07 @
gmail.com ::
ความนับถือ
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#125 By Mr Reekado (95.211.174.70|95.211.174.70) on 2015-05-15 04:43

ให้ความสนใจกับเครดิต
ยินดีต้อนรับสู่ JAMES WOODLOAN อุปทาน INC. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจของสวัสดิการที่จะนำเสนอธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ย 3% โดยไม่ต้องตรวจสอบเครดิตใด ๆ นี้จะช่วยให้คนที่จะบรรลุพวกเขา การจัดหาเงินทุนของพวกเขา objectives.Interested ควรจะส่งอีเมลถึงเราได้ที่: jameswoodloan@googlemail.com
* สินเชื่อส่วนบุคคล (ประกัน)
* สินเชื่อธุรกิจ (ไม่มีหลักประกัน)
* สินเชื่อรวมหนี้
* การปรับปรุงบ้านของคุณ
การใช้งาน:
1) ชื่อ:
2) ชื่อเรื่อง (นาย, นาง, (MS)
3) ชื่อ:
4) ที่อยู่:
5) ที่อยู่:
6) ประเทศ:
7) สหรัฐฯ:
8) โทรศัพท์:
9) มือถือ:
10) อาชีพ:
11) จำนวนเงินที่ต้องเป็นเงินกู้
12) ระยะเวลาของเงินกู้
13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
14) คุณต้องใช้เป็นครั้งแรก
คำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไป: E-mail: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3% โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ต่อไปนี้จะช่วยให้คนบรรลุพวกเขา การจัดหาเงินทุนของพวกเขา objectives.Interested ควรจะส่งอีเมลถึงเราได้ที่: jameswoodloan@googlemail.com เมื่อเราได้รับคำขอแล้วเราจะดำเนินการสมัครขอสินเชื่อของคุณ
เพื่อขออนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
นาย JAMES ไม้
โฆษก

#124 By Mr James (41.220.69.31|41.220.69.31) on 2015-05-11 08:47

สวัสดีทุกหนึ่ง
ผมนางเอลิซาเบลิซ่าจากรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาฉันได้อย่างรวดเร็วต้องการใช้สื่อนี้ในการตัดพยานหลักฐานในการที่พระเจ้าทรงกำกับผมที่จะให้กู้เงินให้กู้ยืมและ Legit จริงที่ได้เปลี่ยนชีวิตของฉันจากหญ้าเพื่อความโปรดปรานจากการเป็นที่ไม่ดีกับผู้หญิงที่อุดมไปด้วย ซึ่งตอนนี้สามารถอวดของชีวิตที่มีสุขภาพและมั่งคั่งไม่มีปัญหาหรือความเครียดทางการเงิน หลังจากหลายเดือนดังนั้นการพยายามที่จะได้รับเงินกู้ในอินเทอร์เน็ตและได้รับ scammed ผลรวมของ $ 5200 ฉันกลายเป็นหมดหวังในการได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้สินเชื่อที่ legit ออนไลน์ที่จะไม่เพิ่มความเจ็บปวดของฉันแล้วฉันตัดสินใจที่จะติดต่อเพื่อน ฉันที่เพิ่งได้เงินกู้ออนไลน์เรามีการหารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อสรุปของเราเธอบอกฉันเกี่ยวกับคนที่เรียกว่านายเจมส์แฟรงคลิสกอตต์ที่เป็นซีอีโอของสกอตต์เจมส์แฟรงคลินสินเชื่อ บริษัท (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com) ดังนั้นฉันใช้สำหรับ ผลรวมของเงินกู้ยืม ($ 320,000.00USD) มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ดังนั้นสินเชื่อได้รับการอนุมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเครียดและการเตรียมการทั้งหมดที่ทำเกี่ยวกับการโอนเงินให้กู้ยืมและในเวลาน้อยกว่าสอง (2) วันที่เงินกู้ที่ถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของฉัน ดังนั้นผมจึงอยากจะแนะนำให้คนใดคนหนึ่งในความต้องการของสินเชื่ออย่างรวดเร็วติดต่อเขาผ่านทาง (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com) เขาไม่ทราบว่ากำลังทำเช่นนี้ฉันภาวนาว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาสำหรับสิ่งที่ดีที่เขาได้ทำในชีวิตของฉัน ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันสามารถยิ้มอีกครั้งผมขอแนะนำ บริษัท นี้ให้กับทุกคนที่ได้รับการเข้าใจผิดและบรรดาผู้ที่ถูกหลอกพวกเขามีความน่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือ ในกรณีที่คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม e-mail ของ บริษัท บน (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com) ส่งอีเมล์ถึงพวกเขาในวันนี้และคุณจะดีใจที่คุณได้
นางเอลิซาเบลิซ่า
ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

#123 By jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com (41.206.12.40|41.206.12.40) on 2015-05-01 07:03

#122 By Eugene (41.203.69.18|41.203.69.18) on 2015-04-30 18:22

ผมนายเจมส์ไม้ที่ถูกต้องและผู้ให้กู้สินเชื่อที่มีชื่อเสียง เราเป็น บริษัท แบบไดนามิกที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ ฉันต้องการที่จะใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และเป็นผู้รับผลประโยชน์มีความยินดีที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืม
ติดต่อเราผ่านทาง Email address: jameswoodloan@gmail.com
กรุณาเขียนกลับถ้าสนใจ
ชื่อเต็ม .........
เพศ ..........
ประเทศ ..........
จำนวนเงินกู้ .........
ระยะเวลา ......
หมายเลขโทรศัพท์: .........
ขอบคุณ
นายเจมส์

#121 By Mr James (41.206.12.52|41.206.12.52) on 2015-04-30 11:29

ผมนายเจมส์ไม้ที่ถูกต้องและผู้ให้กู้สินเชื่อที่มีชื่อเสียง เราเป็น บริษัท แบบไดนามิกที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ ฉันต้องการที่จะใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และเป็นผู้รับผลประโยชน์มีความยินดีที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืม
ติดต่อเราผ่านทาง Email address: jameswoodloan@gmail.com
กรุณาเขียนกลับถ้าสนใจ
ชื่อเต็ม .........
เพศ ..........
ประเทศ ..........
จำนวนเงินกู้ .........
ระยะเวลา ......
หมายเลขโทรศัพท์: .........
ขอบคุณ
นายเจมส์

#120 By Mr James (41.206.12.52|41.206.12.52) on 2015-04-30 11:28

สวัสดีคุณในปัญหาทางการเงินหรือไม่ เงินกู้ต้องชำระค่าและหนี้? ต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือปรับปรุงธุรกิจของคุณ? ติดต่อเราวันนี้สำหรับการแก้ปัญหาทางการเงินอีเมล์: mikepetter11@outlook.com คุณสมบัติ: 1) ผู้กู้ต้องมีอย่างน้อย 18 ปี 2) ถึงแม้จะมีเครดิตไม่ดีได้รับการกู้สินเชื่อรับประกัน 3) เงินทุนสามารถให้บริการที่เครดิตต่ำ

สมัครขอสินเชื่อ

ชื่อ:
ประเทศ:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
อายุ:
สถานะ:
อาชีพ:
รายได้รายเดือน:
จำนวนเงินกู้:
ระยะเวลา:
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม:

ขอขอบคุณที่นาย ไมค์ Petter

#119 By Mike Petter (41.203.67.162|41.203.67.162) on 2015-04-29 23:23

ฉันต้องการเงินกู้อย่างรวดเร็ว
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงิน !!!
สวัสดีชื่อของฉันคือนายเจมส์วูด ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนที่ให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ บริษัท เอกชน คุณได้รับการเปิดลงโดยธนาคารมากมาย? คุณจำเป็นต้องใช้เงินในการสร้างธุรกิจของคุณหรือไม่ คุณต้องการเงินทุนสำหรับการขยายตัวของธุรกิจของคุณ? หรือคุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล? ช่วงเงินกู้ของฉันจากส่วนบุคคลให้สินเชื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยของฉันคือราคาไม่แพงมากและขั้นตอนการกู้ยืมของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเช่นกัน ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่ผ่านมา หากคุณจริงๆพร้อมที่จะรับปัญหาทางการเงินของคุณได้รับการแก้ไขแล้วค้นหาไม่เพิ่มเติมและสมัครเงินกู้ในวันนี้ หากคุณสนใจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อที่ฉันสามารถให้คุณข้อกำหนดและเงื่อนไขของฉัน
กู้ยืมแบบบันทึกข้อมูล
1) ชื่อของคุณ ..........
2) ประเทศของคุณ ..........
3) อาชีพของคุณ ..........
4) ของคู่สมรส
สถานะ ..........
5) โทรศัพท์
จำนวน ..........
6) รายเดือน
รายได้ ..........
7) ที่อยู่ ..........
8) วัตถุประสงค์ ..........
9) ขอเงินกู้ ..........
10) โทรศัพท์ ..........
11) เงินกู้
ระยะเวลา ..........
ที่อยู่อีเมลของฉันคือการระบุไว้ด้านล่าง: ฉันหวังว่าจะทำธุรกิจกับ
คุณ
==========
ขอบคุณ
นายเจมส์
ตอบอีเมล์: jameswoodloan@gmail.com

#118 By Mr James (41.206.11.14|41.206.11.14) on 2015-04-18 03:58

คุณต้องการสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
* การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
* ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ
ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน
อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com
SIR EVA DEMETER
อธิบดี
CASHFIRM

#117 By sir joel williams (175.139.97.151|175.139.97.151) on 2015-04-08 13:02

คุณต้องการสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
* การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
* ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ
ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน
อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com
SIR EVA DEMETER
อธิบดี
CASHFIRM

#116 By sir joel williams (175.139.97.151|175.139.97.151) on 2015-04-08 13:02

ทำไมคุณต้องกู้เงิน? ถ้าเป็นเช่นนั้นอีเมลถึงเราที่ jullietfinancialaid@yahoo.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณ
ชื่อ
อายุ
เพศ
ประเทศ
โทร
การกู้ยืมเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายได้ต่อเดือน

#115 By ernest (41.206.11.21|41.206.11.21) on 2015-04-03 05:58

วันที่ดี
เชื่อมโยงเงินให้สินเชื่อทางการเงินนำเสนอเงินให้กู้ยืมลึกให้กับประชาชนที่มีอัตราที่ต่ำมากจาก 2% เรานำเสนอออกเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ นี่คือบางส่วนไม่กี่คำถามจากเรา: คุณอยู่ในหนี้? คุณต้องการที่จะจ่ายหนี้ของคุณหรือไม่ คุณอยู่ในตราสารหนี้และคุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? คุณต้องการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์? คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่มีความปลอดภัยหรือไม่มีหลักประกัน? คุณมีแผนในการขยายธุรกิจของคุณ? คุณต้องการที่จะได้รับการติดตั้งตัวเองของคุณการเงิน? ถ้าใช่แล้วติดต่อเราและคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด หลายคนออกมีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินกับไม่มีโอกาส แต่นี่เป็นโอกาสที่คุณไม่สามารถจะพลาด เราจะออกในโลกที่จะได้รับคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินทางการเงินที่มีอุปกรณ์ครบครัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: lnk_service.int01@outlook.com
เรากู้ยืมจาก $ 2,000 ถึง $ 10,000,000 กับระยะเวลาสูงสุดของ 35years สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ขอแสดงความนับถือ
เซอร์ Santana Rodrick
ซีอีโอ / | LFI เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน
กู้ข้อมูลของ
ชื่อ:
สถานที่ตั้ง:
หมายเลขโทรศัพท์:
จํานวนเงินที่ต้องใช้:

#114 By Sir Santana Rodrick (162.194.16.112|162.194.16.112) on 2015-04-01 10:21

คุณกำลังมองหาเงินกู้ของแท้มาก? ที่อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อปี? ภายใน 2-3 วันทำการ คุณได้รับการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ของคุณ? ข่าวดีก็คือนี้! เรามีทุกประเภทของเงินให้กู้ยืมตั้งแต่จำนวนเงินขั้นต่ำของ฿ 50,000.00 บาทเพื่อ฿ 30,000,000.00 บาทสูงสุด ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เงินกู้ยืมสำหรับการพัฒนา EDGE ธุรกิจ / การขยายธุรกิจที่มีการแข่งขัน เราจะได้รับการรับรองที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและแบบไดนามิก และผู้ร่วมทุนทำงานอสังหาริมทรัพย์และทุกรูปแบบของธุรกิจทางการเงิน, ตอบกลับอีเมลนี้: info.beaconloansfirm@gmail.com บริษัท เงินกู้
เราให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากหนึ่งเดือนถึงห้าสิบปี
เรานำเสนอต่อไปนี้ประเภทของเงินให้สินเชื่อและอื่น ๆ อีกมากมาย;
* สินเชื่อบุคคล (สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน)
* สินเชื่อธุรกิจ (สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน)
* รวมสินเชื่อ * สินเชื่อรวม
* การปรับปรุงหน้าแรก
กรุณาถ้าคุณมีความสุขและสนใจในข้อเสนอทางการเงินของเราไม่ลังเลที่จะติดต่อเราวันนี้ คุณสามารถ e-mail เราที่อยู่อีเมล์: info.beaconloansfirm@gmail.com
ขอแสดงความนับถือ
นางไคลน์

#113 By Mae Klein (208.100.56.10|208.100.56.10) on 2015-03-23 12:01

สวัสดี
 ผมนายฮาวาร์ดสมิ ธ ผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเอกชนที่
ให้เงินกู้ยืมโอกาสเวลาชีวิต
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุน
ในการปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่
คุณได้รับการปฏิเสธจาก
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
จากอดีตที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ผมต้องการที่จะใช้นี้
ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และ
จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล :.
harvardsmithloans@gmail.com
กู้ข้อมูล
 1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
 2) ประเทศ: .............................. ................ .............
 3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
 4)รัฐ .............................. ................ .............. ..
 5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
 6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
 7) อาชีพ: .............................. ................ .......
 8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
 9) ตำแหน่งปัจจุบันในสถานที่ทำงาน: .....................
 10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
 11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
 12) เงินกู้ยืมระยะเวลา: .............................. ............... ...
 13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: .............................. ..............
 14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
 15) คุณได้ใช้ก่อน ............................. ....
 ขอขอบคุณ
นายฮาร์วาร์สมิ ธ

#112 By Harvard Smith (41.206.12.57|41.206.12.57) on 2015-03-19 11:19

Am นางเจนนิเฟอร์ผู้ให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคล เรามีเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีของ EUR 100,000,000,00 ซึ่ง 500,000,000,00.in กับสกุลเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินใน. ด้วยการจัดหาเงินทุนโครงการ 100% ปลอดภัยและการกู้ยืมเงินที่มีอยู่ เรามีการรับประกันการให้บริการทางการเงินแก่หลายของลูกค้าของเราทั่วโลก ด้วยการให้กู้ยืมเงินสาบานแพคเกจสินเชื่อที่สามารถประมวลผลและเงินจะถูกโอนไปกู้โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เราทำงานด้วยความต้องการที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจและนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่หนึ่งในลูกค้าของเราที่ประยุกต์, บริษัท , องค์กรและทุกประเภทขององค์กรธุรกิจเอกชนและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อเราได้ที่ e-mail เรา: jenniferdawsonloanfirm@gmail.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะได้รับเงินกู้คุณจะ ok
นางเจนนิเฟอร์

#111 By Mrs Jennifer (41.220.68.239|41.220.68.239) on 2015-03-13 21:53

คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะจ่ายให้การเรียกเก็บเงินหรือการเริ่มต้นธุรกิจ? ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: johnsoncole08@gmail.com
เราได้รับการรับรองและการรับรองโดยรัฐ บริษัท เงินกู้และเงื่อนไขเงินกู้ของเราและให้กำลังใจและราคาถูกมากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะให้ข้อเสนอเงินกู้ปีใหม่กับผู้กู้อย่างจริงจังและเชื่อถือได้ที่สามารถชำระคืนเงินกู้ของเราเมื่อมีการกำหนดชำระคืน โปรดทราบว่าเราจะต้องกู้อย่างจริงจังที่จะใช้สำหรับการกู้ ..
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: johnsoncole08@gmail.com
ความนับถือ
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#110 By Mr Johnson (41.203.67.170|41.203.67.170) on 2015-03-07 06:28

นี้เป็น บริษัท การเงินระหว่างประเทศและเราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ที่สนใจและทุ่มเทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
เรามีทั้งเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, เงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้ในการก่อสร้าง, การระดมทุนเริ่มต้นขึ้นเงินให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เงินให้กู้ยืมเงินลงทุนเงินกู้ยืมส่วนของหนี้
เงินให้สินเชื่อฟรี, การขยายตัว / เงินกู้ซื้อและอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนที่มีความสนใจ
คุณได้รับการเปิดลงโดยธนาคารหรือผู้ให้กู้อื่น ๆ เพราะอัตราเครดิตของคุณ? บริษัท ของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ที่มีความสามารถของผู้สมัครหมายสำหรับเราและเราจ่ายพวกเขาในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับจำนวนของบุคคลที่พวกเขาอ้างถึงเราเดือน หากคุณจำเป็นต้องกู้เงินใด ๆ , เพียงติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้: ultimateloanagency@gmail.com สำหรับการร้องขอเงินกู้ของคุณและบอกเราจำนวนเงินที่คุณจำเป็นต้องเป็นเงินกู้
ติดต่อเราวันนี้ในอีเมล: ultimateloanagency@gmail.com ขอบคุณ
นาง Beruce

#109 By mrs bruce (41.220.69.197|41.220.69.197) on 2015-02-13 19:40

นี้เป็น บริษัท การเงินระหว่างประเทศและเราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ที่สนใจและทุ่มเทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
เรามีทั้งเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, เงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้ในการก่อสร้าง, การระดมทุนเริ่มต้นขึ้นเงินให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เงินให้กู้ยืมเงินลงทุนเงินกู้ยืมส่วนของหนี้
เงินให้สินเชื่อฟรี, การขยายตัว / เงินกู้ซื้อและอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนที่มีความสนใจ

คุณได้รับการเปิดลงโดยธนาคารหรือผู้ให้กู้อื่น ๆ เพราะอัตราเครดิตของคุณ? บริษัท ของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ที่มีความสามารถในการ
หมายถึงผู้สมัครให้เราและเราจ่ายพวกเขาในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับจำนวนของบุคคลที่พวกเขาอ้างถึงเราเดือน หากคุณจำเป็นต้องกู้เงินใด ๆ ไม่ติดต่อเรา
ผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้: skyloanagency26@gmail.com สำหรับการร้องขอเงินกู้ของคุณและบอกเราจำนวนเงินที่คุณจำเป็นต้องเป็นเงินกู้
ติดต่อเราวันนี้ในอีเมล: skyloanagency26@gmail.com.Thank คุณ
นาง Victory.I

#108 By mrs victory (41.220.69.197|41.220.69.197) on 2015-02-13 19:36

คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
* การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
* ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ
ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน
อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com
SIR EVA DEMETER
อธิบดี

#107 By sir joel williams (203.106.49.21|203.106.49.21) on 2015-02-04 14:40

#106 By Harvard Smith (41.206.11.2|41.206.11.2) on 2015-01-21 05:38

สวัสดี
นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่นางเดบร้ามอร์แกนผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชนต้องเผชิญกับโอกาสทางการเงินสำหรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ เราให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 2% ให้กับประชาชน บริษัท และ บริษัท ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจ ติดต่อเราตอนนี้ e-mail ได้ที่: (Morgandebra816@gmail.com)

#105 By dbra morgan (14.128.10.25|14.128.10.25) on 2015-01-20 13:07

คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะจ่ายให้การเรียกเก็บเงินหรือการเริ่มต้นธุรกิจ? ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: johnsoncole08@gmail.com
เราได้รับการรับรองและการรับรองโดยรัฐ บริษัท เงินกู้และเงื่อนไขเงินกู้ของเราและให้กำลังใจและราคาถูกมากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะให้ข้อเสนอเงินกู้ปีใหม่กับผู้กู้อย่างจริงจังและเชื่อถือได้ที่สามารถชำระคืนเงินกู้ของเราเมื่อมีการกำหนดชำระคืน โปรดทราบว่าเราจะต้องกู้อย่างจริงจังที่จะใช้สำหรับการกู้ ..
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: johnsoncole08@gmail.com
ความนับถือ
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

#104 By Mr Jerry (208.100.56.10|208.100.56.10) on 2015-01-20 11:43

Pr Master Pawit View my profile