เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมอย่างไรดี

 

            ผู้ลงทุนควรทราบก่อนซื้อกองทุนรวม เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจก่อนก้าวเข้าสู่สนามการลงทุน ส่วนเนื้อหาในบทความฉบับนี้เป็นการเข้าสู่ภาคปฏิบัติในการลงทุน โดยจะแนะนำถึงข้อควรปฏิบัติระหว่างซื้อกองทุนรวมและการขายกองทุนเพื่อทำกำไรค่ะ

 

            ข้อควรปฏิบัติเมื่อซื้อกองทุนรวม

            เมื่อตัดสินใจเลือกกองทุนที่จะลงทุนได้แล้ว ในการซื้อกองทุนครั้งแรก ผู้ลงทุนต้องเปิดบัญชีกองทุนเสียก่อน โดยนำเงินสด บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เพื่อรับเงินค่าขายกองทุนและเงินปันผล) ซึ่งผู้ลงทุนควรตรวจสอบจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อกองทุน รวมทั้งวันและเวลาที่สามารถซื้อกองทุนได้ หากซื้อกองทุนหลังจากเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้การซื้อกองทุนในวันนั้นเป็นการซื้อกองทุนในวันทำการถัดมา นอกจากนี้ หากซื้อกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ในระหว่างเปิดบัญชีกองทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่า จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% หรือนำไปรวมคำนวณเป็นรายได้ในการยื่นภาษีประจำปี ขอแนะนำให้เลือกแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อความสะดวกในการลงทุนและยื่นภาษีค่ะ

            เมื่อทำรายการซื้อกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับสมุดกองทุนหรือสำเนาคำสั่งซื้อจากทางธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดยบางบลจ. จะไม่มีสมุดกองทุนให้กับผู้ลงทุน แต่จะจัดส่งใบยืนยันการซื้อกองทุนให้ทางไปรษณีย์ในภายหลัง สำหรับผู้ที่ได้รับสมุดกองทุนนั้น ณ วันที่ซื้อกองทุน สมุดกองทุนจะแสดงจำนวนเงินที่ซื้อกองทุน ส่วนราคา NAV จะถูกแสดงในวันทำการถัดมา หรือวันทำการอื่นตามนโยบายของแต่ละกองทุน

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม นอกจากการซื้อขายกองทุนด้วยตนเองแล้ว การซื้อขายกองทุนยังสามารถทำผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุน โดยผู้ลงทุนควรศึกษาถึงขั้นตอนและเงื่อนไขของการซื้อขายกองทุนจากแต่ละบลจ. เพิ่มเติมด้วยค่ะ

 

            อยากขายทำกำไร ทำอย่างไรดี

            ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับจากการลงทุนกองทุนรวมมี 2 ส่วน คือ เงินส่วนต่างราคา และเงินปันผล (กรณีที่กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล) การคิดกำไรจากส่วนต่างราคาสามารถคำนวณได้ง่ายๆ คือ นำราคา NAV ปัจจุบัน ลบกับราคา NAV ที่ซื้อ แล้วคูณกับจำนวนหน่วย จะช่วยให้ทราบกำไรโดยประมาณ ณ วันนั้น แต่หากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล อย่าลืม นำเงินปันผลที่ได้รับรวมกับกำไรจากส่วนต่างราคาที่คิดได้ จะช่วยให้ทราบผลตอบแทนโดยประมาณที่จะได้รับจากการขายกองทุนครั้งนี้

            ยกตัวอย่างเช่น ซื้อกองทุนที่ราคา NAV 10 บาทต่อหน่วย จำนวน 1,000 หน่วย เป็นเงิน10,000 บาท ในขณะที่ลงทุนได้รับเงินปันผลเป็นเงิน 1,000 บาท หากต้องการขายกองทุนขณะที่ราคาNAV อยู่ที่ 9.5 บาท เงินที่ได้รับจากการขายคืนกองทุนเท่ากับ 9,500 บาท ทำให้เงินส่วนต่างราคาติดลบ 500 บาท แต่ระหว่างการลงทุนได้รับเงินปันผลมาแล้ว 1,000 บาท ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งนี้เท่ากับ 500 บาท

            เมื่อตัดสินใจว่าจะขายกองทุน สิ่งที่จะต้องนำไปด้วยในกรณีที่ทำธุรกรรมด้วยตนเองที่บลจ. หรือธนาคาร คือ สมุดกองทุน และบัตรประชาชน แต่หากคุณสมัครการซื้อขายกองทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็สามารถขายกองทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะ โดยอย่าลืม ตรวจสอบวันและเวลาที่สามารถขายกองทุนได้ด้วยนะคะ ส่วนเงินค่าขายกองทุนจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้แจ้งไว้กับบลจ. ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้วันที่ได้รับเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จาก Fund Fact Sheet ค่ะ

 

            การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่สิ่งที่ยากอย่างที่หลายคนคิด หากคุณอยากเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวม ขอแนะนำให้เริ่มจากการลงทุนเป็นเงินจำนวนน้อย และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนได้ค่ะ

โดย : ปานตา ฉัตรมาศ, CFP
ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล  ธนาคารกสิกรไทย

Comment

Comment:

Tweet

Pr Master Pawit View my profile